| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/360/10 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Buk

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17), zwanym dalej Rozporządzeniem.

§ 2. 1. Pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk, zwanych dalej Przedszkolami, w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu, obejmujący 5 godzin dziennie, jest bezpłatny.

2. Podstawą programową w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk objęty jest pobyt dzieci w godzinach od 800 do 1300.

§ 3. 1. Świadczeniami odpłatnymi wykraczającymi poza podstawę programową, o której mowa w § 2, są:

1)wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków,

2)zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w godzinach wykraczających poza godziny określone w § 2 ust.2, na które składają się m.in.:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

b) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

c) zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci,

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

e) zabawy taneczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

f) zajęcia relaksujące.

§ 4. Ustala się opłaty za świadczenia Przedszkoli określone w § 3 ust. 1 pkt 2 w zależności od długości pobytu dziecka w przedszkolu w wysokości 1,72zł za każdą godzinę pobytu powyżej podstawy określonej w § 2 ust.1 i 2.

§ 5. 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez Przedszkole oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka a Przedszkolem.

2. Na podstawie opłaty, o której mowa w § 4 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, określonej w umowie, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Przedszkola wylicza i podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka, w terminie określonym w umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b).

3. Miesięczna opłata określona na podstawie ust. 2 ulega obniżeniu w przypadku całodniowej nieobecności dziecka w Przedszkolu.

§ 6. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem norm żywieniowych, na którą składa się koszt następujących posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek.

2. Szczegółową odpłatność za posiłki z uwzględnieniem zakresu korzystania z posiłków przez dziecko, ustala Dyrektor Przedszkola w umowie, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, ulega stosownemu obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu lub nieskorzystania ze wszystkich bądź niektórych posiłków wymienionych w ust. 1 - za każdy dzień, pod warunkiem zawiadomienia Przedszkola o niej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 7. Opłaty, o których mowa w § 4, nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez Przedszkole i finansowanych odrębnie przez rodziców dzieci.

§ 8. Opłata o której mowa w § 4 jest obowiązkowa i musi być uiszczana z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/75/95 Rady Miasta i Gminy w Buku z dnia 14 czerwca 1995r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorząd.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011r.


Uzasadnienie

Uchwały Nr LVI/360/10 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Buk.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991) określiła iż przedszkolem publicznym jest przedszkole, które m.in. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym ww. wymiar zajęć. Do ustalenia opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stosuje się przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), które określają że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę - z Burmistrzem. Zasadne jest więc podjęcie uchwały ustalającej opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminą Buk.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »