| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Kalisza; Wójta Gminy Brzeziny

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu pokrywania przez Gminę Brzeziny kosztów dotacjiudzielanych przez Miasto Kalisz przedszkolom niepublicznym oraz publicznym

§ 1. W związku z art.80 ust.2a oraz art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. 2004, Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) określa się tryb pokrywania przez Gminę Brzeziny kosztów dotacji udzielanych przez Miasto Kalisz przedszkolom niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie miasta Kalisza, na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie Gminy Brzeziny.

§ 2. Brak treści

1. Gmina Brzeziny dokonuje zwrotu kosztów dotacji, o których mowa w § 1 - w wysokości faktycznych kosztów ponoszonych przez Miasto Kalisz - w transzach kwartalnych, na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Kalisz, po otrzymaniu wystawionej przez Miasto Kalisz, do 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, noty księgowej. Płatność nastąpi każdorazowo do końca danego miesiąca kończącego kwartał, z tym że za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu refundowanych kosztów dotacji na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej.

2. Nieterminowe regulowanie płatności powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

3. Refundowana w każdym kwartale dotacja ma charakter zaliczkowy, a jej ostateczne rozliczenie następuje w ostatniej transzy danego roku.

4. W terminie do dnia 28 lutego 2012 roku, Miasto Kalisz przedstawi Gminie Brzeziny rozliczenie otrzymanych należności za 2011 rok związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny do przedszkoli dotowanych przez Miasto Kalisz.

5. Imienny wykaz dzieci mających uczęszczać w 2011 roku do przedszkoli dotowanych przez Miasto Kalisz, zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny oraz wstępny projekt planowanej kwoty miesięcznej oraz rocznej dotacji na każde dziecko zostały przekazane Gminie Brzeziny w dniu 07 października 2010 roku. Zmiany w wykazie dzieci lub wysokości stawki dotacji zostaną przekazane Gminie Brzeziny odrębnym pismem.

6. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola dotowanego przez Miasto Kalisz zamieszkałego, a nie zameldowanego na terenie Gminy Brzeziny Miasto Kalisz zobowiązuje się - na wniosek Gminy Brzeziny - przekazać Gminie Brzeziny kserokopię formularza zgłoszenia tego dziecka do przedszkola i oświadczenie rodzica ( prawnego opiekuna) o miejscu zamieszkania dziecka ( określonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).

§ 3. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony , tj. na 2011 rok.

§ 4. Zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2011 roku.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego.

Gmina Brzeziny

Wójt Gminy Brzeziny


mgr inż. Krzysztof Niedźwiedzki


Skarbnik Gminy


Ewa Wabnik


Wiceprezydent Miasta Kalisza


Dariusz Grodziński


Naczelnik Wydziału Edukacji


mgr Mariusz Witczak

Miasto Kalisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »