| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Poznania; Zarządu Powiatu Kościańskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z autyzmem

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1488) oraz Uchwały Nr III/25/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Powiat Kościański powierza Miastu Poznań prowadzenie zadań publicznych w zakresie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z autyzmem na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 2. 1. Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrywania kosztów wynikających z badania psychologiczno-pedagogicznego oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Kościańskiego, przyjętych przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu.

2. Opłata dotyczy kosztów wynikających z zatrudnienia specjalistów wykonujących badania psychologiczno-pedagogiczne oraz realizujących inne świadczenia wynikające ze specyficznych potrzeb dziecka.

§ 3. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu zapewnia dzieciom z Powiatu Kościańskiego pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące do postawienia wysokospecjalistycznej diagnozy oraz inne świadczenia wynikające ze specyficznych potrzeb dziecka.

§ 4. Należność za przeprowadzone badania Powiat Kościański będzie przelewał na konto Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania nr 28 1050 1520 1000 0023 4950 0955, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca wg algorytmu: liczba dzieci x koszt badania na jedno dziecko.

§ 5. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo kontrolowania w dowolnym czasie liczby dzieci korzystających z opieki psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6. 1. Strony określają cennik usług psychologiczno-pedagogicznych od dnia 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w wysokości 40 zł od jednej godziny diagnostycznej lub jednej godziny terapeutycznej. Składnikami opłaty są: koszty płacowe w wysokości 30 zł oraz koszty placówki, w wysokości 10 zł, wynikające z opłat za media.

2. Cennik usług psychologiczno-pedagogicznych może ulec zmianie, o czym dyrektor poradni, w której dziecko pozostaje pod opieką, powiadomi Powiat Kościański.

3. W przypadku braku obustronnej akceptacji co do cennika usług niniejsze porozumienie może ulec rozwiązaniu z zachowaniem miesięcznego terminu jego wypowiedzenia.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. na rok budżetowy 2011.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania


Sławomir Hinc

Przewodniczący Zarządu


Andrzej Jęcz


Zastępca Przewodniczącego Zarządu


Edward Strzymiński


Skarbnik Powiatu


Grażyna Szproch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »