reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Kole

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje:

1) tryb udzielenia i rozliczenia dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Koło dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Koło przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:

a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych;

b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy;

c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych;

e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy;

f) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. f, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1, w tym podstawy obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) jednostce- należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Koło, na zasadach z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty i niniejszej uchwały, dotację podmiotową, która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki ( w tym profilaktyki społecznej);

4) podstawie obliczenia dotacji - należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczenia dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:

a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego - zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koło, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koło;

b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej publiczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14 a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 80 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koło, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koło;

c) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę Koło;

d) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola - zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy Koło ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koło;

e) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty - wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Koło, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koło;

f) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koło;

g) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt lit g - zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Koło na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych;

5) stawce dotacji - należy przez to rozumieć ułamek ustalony przez Radę Gminy w Kole w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji;

6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężna na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji;

7) dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.

§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczeniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy. Rozdział II Stawki dotacji

§ 4. Ustala się następujące stawki dotacji:

1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego z § 1 pkt 1 lit. a - stawka dotacji wynosi 100%;

2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt lit. d uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do publicznej formy wychowania przedszkolnego § 1 pkt 1 lit. b uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit. e uchwały - stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;

5) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. d - stawka dotacji wynosi 75% podstawy z § 2 pkt 4 lit. d;

6) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 3, uczęszczającego do publicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit. b - stawka dotacji wynosi 50% podstawy z § 2 pkt 4 lit. b;

7) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 4, uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit.e - stawka dotacji wynosi 40% podstawy z § 2 pkt 4 lit. e;

8) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z § 1 pkt 1 lit. f uchwały - stawka dotacji wynosi 100% podstawy z § 2 pkt. 4 lit. f;

9) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, inne niż szkoła z pkt. 8 - stawka dotacji wynosi 50% podstawy z § 2 pkt 4 lit.g. Rozdział III Ustalenia i przekazywanie dotacji

§ 5. 1) Po uprawomocnieniu się wydawanej na podstawie art. 58 ustawy decyzji Wójta Gminy Koło o zezwoleniu na założenie jednostki publicznej - jako publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub publicznej szkoły, celem zaplanowania w budżecie Gminy Koło dotacji należnej dla jednostki w roku, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomiona jednostka, osoba prowadząca jednostkę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Wójta Gminy Koło z wnioskiem o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, określając we wniosku: 1) dane o osobie prowadzącej jednostkę, 2) typ jednostki, 3) regon jednostki, 4) NIP jednostki, 5) data i numer wydania decyzji przez Wójta Gminy Koło w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, 6) planowaną na następny rok kalendarzowy liczbę uczniów, 7) numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja, 8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność.

2) Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania publicznej jednostki, w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca publiczną jednostkę, do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Wójtowi Gminy Koło wniosek o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierający dane z ust. 1 pkt 1-7.

3) Przejmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla jednostki publicznej, jak załącznik nr 1.

§ 6. 1) Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającego działalność niepublicznej jednostki, jako niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkoły, jest przekazanie Wójtowi Gminy Koło, przez osobę znajdującą się w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Koło najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego: 1) Dane o osobie prowadzącej jednostkę, 2) typ jednostki, 3) regon jednostki, 4) NIP jednostki, 5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Koło, 6) planowaną na następny rok kalendarzowy liczbę uczniów, 7) numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja, 8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność.

2) Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Koło, w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę do Wójta Gminy Koło wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane z ust. 1 pkt 1-7, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3) Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla jednostki niepublicznej, jak załącznik nr 1.

§ 7. 1) Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji rocznej z § 5 i § 6, Wójt Gminy Koło informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym, w ciągu 7 dni od przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

2) W terminie 21 od dnia podjęcia uchwały budżetowej Wójt Gminy Koło przekazuje informację o ostatecznej kwocie dotacji.

§ 8. 1) Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielenia dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5 i § 6.

2) Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny przekazywanej do Wójta Gminy Koło do dnia 10 każdego miesiąca, na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 2

§ 9. 1) W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Wójt Gminy Koło dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.

2) O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki z ust. 1, Wójt Gminy Koło informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji. Rozdział IV Rozliczanie dotacji

§ 10. 1) Kwota dotacji udzielanej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez: 1) przedstawienie przez osobę prowadzącą jednostkę: a) miesięcznej informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego - składana do 10 każdego miesiąca - według załącznika nr 2 do uchwały (weryfikacja kwoty dotacji należnej); b) informacji rocznej o wydatkach na które wykorzystano dotację roczną, składanej do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji) - według załącznika nr 3 do uchwały; 2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym; 3) ocenę, czy poniesione wydatki załącznika nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji; 4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Koło należności z tytułu zwrotu dotacji.

2) Informacje z ust. 1 pkt 1 lit. a i b stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej jednostce w roku kalendarzowym.

3) O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Wójt Gminy Koło do dnia 25 stycznia roku następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń.

4) o kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Koło, jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Wójt powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach z ust. 3.

5) Zwrot dotacji następuje na rachunek bankowy wskazany w piśmie z ust. 3 w terminie nie później niż do 31 stycznia następnego roku.

§ 11. 1) Osoba prowadząca jednostkę, która w roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązana jest w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności do: 1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2; 2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.

2) O wynikach rozliczenia dotacji Wójt Gminy Koło powiadamia osobę prowadzącą jednostkę z ust. 1 do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji z ust. 1.

3) Ustalona kwota zobowiązania Gminy Koło z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.

4) Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnej informacji z ust. 1 pkt 1 i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej Wójt Gminy Koło ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji.

§ 12. Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Koło możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Rozdział V Kontrola wykorzystania dotacji

§ 13. 1) Jednostka z § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Koło na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2) Pracownicy Urzędu Gminy w Kole, upoważnieni przez Wójta Gminy Koło do przeprowadzenia kontroli z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3) Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Gminy w Kole jest imienne upoważnienie od Wójta określające: 1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę; 2) nazwę jednostki kontrolowanej; 3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1; 4) czasokres przeprowadzenia kontroli.

4) O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz osobę prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzenia.

5) W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6) Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Wójt Gminy Koło.

7) Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystywaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

8) Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub osoba prowadząca jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Koło.

9) Podstawą zastrzeżenia z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Wójt powiadamia jednostkę i osobę prowadzącą placówkę w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń. Rozdział VI Przepisy końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska


Uzasadnienie

Na mocy ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r., Nr 56, poz. 458), zmieniono art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty będący podstawą wydania w/w Uchwały Rady Gminy w Kole w ten sposób, że rozszerzono zakres kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz kompetencji przewidzianych w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty według danego brzmienia tego przepisu, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają prawo do określenia: 1) zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, 2) terminu i sposobu rozliczenia dotacji. Niniejsza uchwała zawiera również regulacje dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ministrowie na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/2011
Rady Gminy w Kole
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama