reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Bralin

z dnia 7 marca 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Bralin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczególne zasady, sposób i tryb udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Bralin lub jej podległym jednostkom, zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należnościach - oznacza to należność główną oraz należności uboczne tj. odsetki ustawowe i koszty dochodzenia tych należności;

2)uldze - oznacza to umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności;

3)przedsiębiorcy- rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zmianami);

4)organie uprawnionym- oznacza to organ wymieniony w §4 uchwały;

5)kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust.1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

§ 4. Do udzielenia ulg w spłacie należności uprawnieni są:

1)Kierownicy jednostek podległych - jeżeli wartość nie przekracza kwoty 500zł;

2)Wójt Gminy - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 500zł.

§ 5. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:

1)Osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna kwota wartości nie przekracza 6.000zł;

2)Osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 6. 1. Wierzyciel na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1)Odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę należności na raty;

2)Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę;

3)Umorzyć w całości lub części zaległe należności lub odsetki za zwłokę.

2. Umorzenie zaległych należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej umorzone zostały zaległe należności.

3. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od sytuacji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia.

4. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Bralin lub jej jednostkom organizacyjnym podległym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 4.

2. Określony w § 4 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)Szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

2)Opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 8. Należności będące przedmiotem ulgi staja się natychmiast wymagalne w przypadku jeżeli:

1)Dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu,

2)Zostanie ustalone, że dowody na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLII/201/2006 Rady Gminy Bralin z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama