reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Piaski

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Piaski wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca z 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala co następuje:

§ 1. Określa zasady postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu Gminy Piaski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Piaski wpisanym do rejestru zabytków.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Piaski może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie przez dotowany podmiot prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1, ustalonych na podstawie pozwolenia Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków.

2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 3. Wójt Gminy Piaski informuje, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji przez ogłoszenie komunikatu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Piaskach i stronie internetowej.

§ 4. 1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne, których katalog określa art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

2. Dotacja nie może zostać udzielona:

1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł,

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione podmioty przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,

3) na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania innych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia i przeprowadzenia prac

§ 5. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie dotacji określone w art. 73 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.Nr 162, poz.1568 ze zm.) zobowiązane są, z zastrzeżeniem ust.2 do pisemnego wniosku o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Piaski w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planuje się przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do władania zabytkiem,

3) pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mogą być przedmiotem dotacji,

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,

6) kosztorys prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

4. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez inspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy w Piaskach.

5. Jeżeli do wniosku nie załączono dokumentów, o których mowa w ust. 3 lub wniosek został wypełniony w sposób nieprawidłowy, podmiot uprawniony jest wzywany do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania z pouczeniem o konsekwencjach określonych w tym zakresie w ust. 6.

6. Wnioski nie uzupełnione lub niepoprawione w terminie oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku budżetowym, mogą być dodatkowo składane wnioski o udzielenie dotacji w terminie do 30 sierpnia roku budżetowego.

8. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 6. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji uwzględnia się następujące kryteria:

1) promowanie kultury oraz historii gminy- preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną gminy,

2) stan zachowania obiektu,

3) fakt kontynuowania prac w przypadku prac już rozpoczętych,

4) wysokość zaangażowania własnych środków

§ 7. Rozpatrzony i zaakceptowany przez Wójta Gminy Piaski wniosek o udzielenie dotacji stanowi podstawę zaplanowania kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

§ 8. 1. Dotacji udziela Rada Gminy w Piaskach na wniosek Wójta Gminy Piaski

2. Wójt Gminy Piaski ogłasza niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski oraz w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 9. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

2. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego.

§ 10. 1. W celu rozliczenia dotacji dotowany podmiot w sposób i w terminie określonym w umowie składa Wójtowi Gminy Piaski sprawozdanie finansowe którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Do sprawozdania dotowany podmiot zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) kosztorys powykonawczy prac lub zbiorcze zestawienie kosztów podpisane przez dotowany podmiot i wykonawcę,

2) protokół odbioru prac zatwierdzony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków,

3) zestawienie wszystkich faktur lub rachunków związanych ze zrealizowanymi pracami,

4) oryginał i jedną kopię faktur lub rachunków.

3. Po zaakceptowaniu rozliczenia i opieczętowaniu oryginałów faktur lub rachunków pieczątkami, ich oryginały zwracane są dotowanemu podmiotowi.

4. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na rachunek bieżący budżetu gminy w terminie określonym w umowie .

5. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w umowie.

§ 11. 1. Wójt Gminy Piaski prowadzi rejestr udzielonych dotacji.

2. Rejestr zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres dotowanego podmiotu, któremu udzielono dotacji,

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca położenia lub przechowywania,

3) zakres prac, na które udzielono dotacji,

4) datę zawarcia umowy,

5) wysokość przekazanej dotacji i informację, czy kwota tej dotacji została w całości rozliczona,

6) datę zakończenia prac objętych dotacją.

3. Wójt Gminy Piaski informuje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, o dotacjach udzielonych w danym roku budżetowym. Informacja zawiera dane określone w ust. 2.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 13 września 2007roku w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski


Irena Różalska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Piaski
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Piaski
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama