reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Grodziec

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 17 988 440, 00 zł, z tego:

1)Dochody bieżące w kwocie - 14 110 000,00 zł

2)Dochody majątkowe w kwocie - 3 878 440,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególność:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2)dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3)dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 252 902,00zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie - 17 579 766,00 zł, z tego:

1)Wydatki bieżące w kwocie - 14 099 266,00 zł

2)Wydatki majątkowe w kwocie - 3 480 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2)wydatki na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - 252 902,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie - 408 674,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 2 656 166,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 3 064 840,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 2 756 166,00 zł. w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2 656 166,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100 000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości - 2 756 166,00 zł.

2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 500 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 51 000,00zł przeznacza się na wydatki na realizacje zadań określonych:

1)w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 49 000,00 zł,

2)w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości - 20 000,00 zł

2)celową w wysokości - 30 000,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 30 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Grodziec


Maria Piniecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetowe Gminy Grodziec na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetowe Gminy Grodziec na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu - 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/5/2010
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2011rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama