reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Brzeziny ; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 11 maja 2011r.

przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projetkowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4628 P od granicy z Gminą Godziesze Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 449 w

zawarte w dniu 11 maja 2011r . pomiędzy:

Powiatem Kaliskim reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

2) Andrzeja Dolnego -Wicestarostę

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Brzeziny reprezentowaną przez:

Krzysztofa Niedźwiedzkiego - Wójta Gminy Brzeziny

zwaną dalej "Przyjmującym"

na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz:

1) uchwały Nr VI/64/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17 Lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

2) uchwały Nr 45/VI/11 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projetkowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4628 P od granicy z Gminą Godziesze Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 449 w celu realizacji zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449" ,strony porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się powierzyć Gminie Brzeziny zadanie publiczne z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej Nr 4628 P od granicy z Gminą Godziesze Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 449 w celu realizacji zadania pn.:" Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628 P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 449".

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formyrmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w którym należy zaprojektować w szczególności:

a) wyrównanie nawierzchni jezdni oraz warstwę ścieralną,

b) remont przełomów,

c) budowę zatok autobusowych (w ilości uzgodnionej),

d) budowę chodników ( w zakresie uzgodnionym),

e) odwodnienie nawierzchni jezdni,

f) odtworzenie rowów,

g) przebudowę zjazdów.

1) projekt budowlano-wykonawczy zawierający w szczególności:

a) projekt zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,

b) profil podłużny drogi,

c) profile normalne i szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych,

d) detale urządzeń budowlanych,

e) tabelę wyrównań nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową,

3) kosztorys inwestorski spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.),

4) kosztorys ofertowy (bez cen jednostkowych),

5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu budowlano-wykonawczego,

6) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

7) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji z sieciami technicznymi wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych lub oświadczenie projektanta o braku wystąpienia kolizji z sieciami technicznymi.

8) wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego.

9) projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy należy wykonac w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentację projektową Przyjmujący przekaże Powierzającemu do 31 lipca 2011r.Odbiór końcowy przez Powierzającego nastąpi protokołem po uprzednim jeje sprawdzeniu przez Powierzającego w ciągu 10 dni licząc od dnia przekazania.

4. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości

14 000 zł.

5. Przyjmujący zapewnia udział środków własnych na realizację zadania w wysokości do 7 000 zł ( słownie : siedem tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 15 grudnia 2011 r.

§ 3. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe Przyjmującego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej Oddział Brzeziny Nr 83 8404 0006 2006 0015 7472 0002 w terminie do 30 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 4. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonego zadania w szczególności poprzez żądanie informacji o realizacji zadania

§ 5. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania określonego w § 1w terminie 40 dni od dnia wykonania i zadania.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać co najmniej:

1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania,

2) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania (nie tylko środków dotacji),

3) kopie rachunków, faktur, protokół odbioru , kopie umów z wykonawcami (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 6. Przyjmujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie Powierzającemu fakt przyjęcia od wykonawcy dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 porozumienia , celem odbioru wykonanego zadania od Przyjmującego.

§ 7. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem wykonanie powierzonego zadania.

§ 8. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w porozumieniu.

§ 9. Niewykorzystana, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia kwota dotacji zostanie zwrócona na konto Powiatu Kaliskiego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5 nr 18 8404 0006 2008 0022 4510 0003 zgodnie z artykułem 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.).

§ 10. W razie stwierdzenia wydatkowania dotacji lub jej części w sposób niezgodny z zapisami niniejszego porozumienia Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji lub jej odpowiedniej części wydatkowanej w sposób nieprawidłowy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowymi liczonymi zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zm.).

§ 11. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

Powierzający Przyjmujący

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama