reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Godziesze Wielkie ; Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 11 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

zawarte w dniu 11 maja 2011r . pomiędzy:

Powiatem Kaliskim reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego

2) Andrzeja Dolnego -Wicestarostę

zwanym dalej "Powierzającym"

a

Gminą Godziesze Wielkie reprezentowaną przez:

Józef Podłużny - Wójta Gminy Godziesze Wielkie

zwaną dalej "Przyjmującym"

na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz:

1) uchwały Nr VI/65/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17 Lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

2) uchwały Nr VI/31/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych ,strony porozumienia postanawiają co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się powierzyć Gminie Godziesze Wielkie zadanie publiczne z zakresu dróg powiatowych polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4628 P od granicy z Gminą Opatówek do granicy z Gminą Brzeziny w celu realizacji zadania pn.:" Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 449".

2. Zakres zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formyrmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w którym należy zaprojektować w szczególności:

a) wyrównanie nawierzchni jezdni oraz warstwę ścieralną,

b) remont przełomów,

c) budowę zatok autobusowych (w ilości uzgodnionej),

d) budowę chodników ( w zakresie uzgodnionym),

e) odwodnienie nawierzchni jezdni,

f) odtworzenie rowów,

g) przebudowę zjazdów.

1) projekt budowlano-wykonawczy zawierający w szczególności:

a) projekt zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500,

b) profil podłużny drogi,

c) profile normalne i szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych,

d) detale urządzeń budowlanych,

e) tabelę wyrównań nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową,

3) kosztorys inwestorski spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pózn. zm.).

4) kosztorys ofertowy (bez cen jednostkowych).

5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu budowlano-wykonawczego,

6) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

7) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji z sieciami technicznymi wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, ofertowym i szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych lub oświadczenie projektanta o braku wystąpienia kolizji z sieciami technicznymi.

8) wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego.

9) projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentację projektową Przyjmujący przekaże Powierzającemu do 31 lipca 2011r. odbiór końcowy przez Powierzającego nastąpi protokołem po uprzednim jej sprawdzeniu przez powierzającego w ciągu 10 dni licząc od dnia przekazania.

4. Na realizację zadania określonego w ust. 1 Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 12000,00 zł (słownie; dwanaście tysięcy 00/100)

5. Przyjmujący zapewnia udział środków własnych na realizację zadania w wysokości do 6 000 zł ( słownie : sześć tysięcy 00/100).

§ 2. Porozumienie zawiera się na czas określony do dnia 15 grudnia 2011 r.

§ 3. Środki finansowe zostaną przekazane na konto bankowe Przyjmującego w PKO BP S.A. o/Kalisz

nr 16 1020 2212 0000 5902 0027 6626 w terminie do 30 dni od dnia podpisania porozumienia.

§ 4. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonego zadania w szczególności poprzez żądanie informacji o realizacji zadania

§ 5. 1. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania określonego w § 1w terminie 40 dni od dnia wykonania zadania.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, winno zawierać co najmniej:

1) sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania,

2) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania (nie tylko środków dotacji),

3) kopie rachunków, faktur, protokół odbioru , kopie umów z wykonawcami (wszystkie dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).

§ 6. Przyjmujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie Powierzającemu fakt przyjęcia od wykonawcy dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 porozumienia , celem odbioru wykonanego zadania od Przyjmującego.

§ 7. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem wykonanie powierzonego zadania.

§ 8. Przyjmujący nie może przeznaczyć otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w porozumieniu.

§ 9. Niewykorzystana, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia kwota dotacji zostanie zwrócona na konto Powiatu Kaliskiego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu przy Pl. Św. Józefa 5 nr 18 8404 0006 2008 0022 4510 0003 zgodnie z artykułem 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.).

§ 10. W razie stwierdzenia wydatkowania dotacji lub jej części w sposób niezgodny z zapisami niniejszego porozumienia Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji lub jej odpowiedniej części wydatkowanej w sposób nieprawidłowy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowymi liczonymi zgodnie z zapisami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn.zm.).

§ 11. Przy wydatkowaniu środków finansowych przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązuje stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 12. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

Powierzający Przyjmujący

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama