| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/2011 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr 153, poz. 1271; Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. nr 102, poz. 1055; Dz.U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; Dz.U Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128; Dz.U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz.U. Nr 48, poz. 327; Dz.U. Nr 138, poz. 974; Dz.U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Dz.U. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146), Dz.U nr 106 poz. 675, Dz.U. nr 40 poz. 230; z 2011 r.: Dz.U. nr 117 poz. 679, Dz.U. nr 134 poz. 777, Dz.U. nr 21 poz. 113), art. 164, ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 ze zmianami: Dz.U. Nr 267, poz. 2255; z 2006 r.: Dz.U. Nr 170, poz. 1217, Dz.U. Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Dz.U. Nr 21, poz. 125, Dz.U. Nr 64, poz. 427, Dz.U. Nr 75, poz. 493, Dz.U. Nr 88, poz. 587, Dz.U. Nr 147, poz. 1033, Dz.U. Nr 176, poz. 1238, Dz.U. Nr 181, poz. 1286, Dz.U. Nr 231, poz. 1704; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199, poz. 1227, Dz.U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.: Dz.U. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.: Dz.U. Nr 44, poz. 253, Dz.U. Nr 96, poz. 620, Dz.U. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.: Dz.U. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotację z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych.

2. Przyznając dotację, o której mowa w ust.1, Burmistrz będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

1) długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej- rowów (w km),

2) ściągalność i wysokość uchwalonych składek na utrzymanie urządzeń melioracyjnych,

3) powierzchnię użytków rolnych zmeliorowanych.

§ 2. Informację o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. Dotację celową na realizację zadań, o których mowa w §1, przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 spółka wodna składa w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka w terminie do 30 września na każdy kolejny rok budżetowy,
w odniesieniu do roku 2011 do 31 grudnia.

3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie dało się przewidzieć, wniosek można składać w trakcie roku budżetowego.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełna nazwę, adres, datę i numer wpisu
do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, zakres działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, a także informacje
o posiadanych środkach finansowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,

2) szczegółowy opis zadania;

3) termin i miejsce realizacji zadania,

4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowych zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Krajenka

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

2) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,

3) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,

4) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej,

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienie wniosku.

2. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 5. Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji
z budżetu gminy w formie pisemnej. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót określonych w § 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,

2) wysokość dotacji i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykorzystywania udzielonej dotacji,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony
we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.

3. Umowę, której mowa w ust. 1, zawiera się na czas określony nie dłużej jednak niż
do dnia 30 listopada.

§ 7. 1. Burmistrz sprawuje nadzór i ocenę realizacji umów oraz egzekwowania zwrotu każdej dotacji przekazanej z budżetu gminy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzi się w sposób określony w umowie, w szczególności w zakresie:

1) kontroli wykonania zadań,

2) gospodarowania przyznaną dotacją i właściwym jej wykorzystaniem oraz rozliczeniem,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań.

§ 8. 1. Burmistrz może upoważnić osobę lub osoby do wykonywania czynności określonych w § 7.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Burmistrz w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 3 zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

§ 9. 1. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie:

1) protokołów odbioru robót,

2) sprawozdania z wykonania zadania,

3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku budżetowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10. Wyboru wykonawcy robót dokonuje spółka wodna z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2011
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.docx

wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2011
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.docx

Sprawozdanie z realizacji zadania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »