reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/116/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miaty

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr XXIII/104/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 49, poz. 1029)
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Miaty stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/1162011
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.odt


Uzasadnienie

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Swoistą reminescencją przywołanego powyżej ustawowego zapisu jest § 3 ust. 1 pkt. 5 uchwały nr XXIII/104/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r., Nr 49 poz. 1029). Art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 123, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) przewiduje, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
W ramach ustawowej delegacji przewidzianej przywołanym powyżej przepisem Rada Miejska w Trzemesznie podjęła w dniu 1 kwietnia 2003 r. Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 69, poz. 1324 ).
Z uwagi na fakt, że przeprowadzenie konsultacji nad projektami statutów jednostek pomocniczych gminy dotyczy spraw określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa do procedury konsultacyjnej znalazł zastosowanie Rozdział IIIa Uchwały nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 69, poz. 1324 ).
Potrzeba uaktualnienia organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych wynika z wielu okoliczności zgłaszanych również przez przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy jak np. aktualizacji danych, poddania pod konsultacje społeczne spraw dotyczących funkcjonowania tychże jednostek.
Wobec powyższego kierując się zaleceniami ustawodawcy określonymi w art.35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, iż statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej powołany Zarządzeniem nr 170/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Trzemesznie zespół do spraw opracowania statutów osiedli i sołectw przygotował projekty statutów jednostek pomocniczych.
Rada Miejska w Trzemesznie uchwałą nr VIII/39/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych i powołała Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone na zebraniach ogólnych mieszkańców zwołanych uchwałą nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Trzemeszno w trybie określonym w Rozdziale III uchwały Nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno.
Mieszkańcom udostępniono treść projektów statutów jednostek pomocniczych w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, opinie i wnioski do biura RM oraz pocztą elektroniczną, które w przypadku ich zgłoszenia podlegały konsultacjom na równi z propozycjami projektów statutów. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/39/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno. Radzie Miejskiej w Trzemesznie została przedłożona informacja Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych.
Niniejsza uchwała jest wypełnieniem dyspozycji przywołanego na wstępie niniejszego uzasadnienia art. 35 ustawy o samorządzie gminnym wskazującego, iż organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Sporządził: Tomasz Gorczycki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama