reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niewolno

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr XXIII/104/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 49, poz. 1029)
Rada Miejska w Trzemesznie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Niewolno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik do Uchwały Nr XVI/119/2011
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.odt


Uzasadnienie

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Swoistą reminescencją przywołanego powyżej ustawowego zapisu jest § 3 ust. 1 pkt. 5 uchwały nr XXIII/104/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r., Nr 49 poz. 1029). Art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 123, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) przewiduje, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. W ramach ustawowej delegacji przewidzianej przywołanym powyżej przepisem Rada Miejska w Trzemesznie podjęła w dniu 1 kwietnia 2003 r. Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 69, poz. 1324 ).
Z uwagi na fakt, że przeprowadzenie konsultacji nad projektami statutów jednostek pomocniczych gminy dotyczy spraw określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa do procedury konsultacyjnej znalazł zastosowanie Rozdział IIIa Uchwały nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 69, poz. 1324 ).
Potrzeba uaktualnienia organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych wynika z wielu okoliczności zgłaszanych również przez przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy jak np. aktualizacji danych, poddania pod konsultacje społeczne spraw dotyczących funkcjonowania tychże jednostek.
Wobec powyższego kierując się zaleceniami ustawodawcy określonymi w art.35 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, iż statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej powołany Zarządzeniem nr 170/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Trzemesznie zespół do spraw opracowania statutów osiedli i sołectw przygotował projekty statutów jednostek pomocniczych.
Rada Miejska w Trzemesznie uchwałą nr VIII/39/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych i powołała Miejską Komisję Wyborczą do przeprowadzenia przedmiotowych konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone na zebraniach ogólnych mieszkańców zwołanych uchwałą nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Trzemeszno w trybie określonym w Rozdziale III uchwały Nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno.
Mieszkańcom udostępniono treść projektów statutów jednostek pomocniczych w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, opinie i wnioski do biura RM oraz pocztą elektroniczną, które w przypadku ich zgłoszenia podlegały konsultacjom na równi z propozycjami projektów statutów.
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/39/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno. Radzie Miejskiej w Trzemesznie została przedłożona informacja Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw i osiedli Gminy Trzemeszno dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych.
Niniejsza uchwała jest wypełnieniem dyspozycji przywołanego na wstępie niniejszego uzasadnienia art. 35 ustawy o samorządzie gminnym wskazującego, iż organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Sporządził: Tomasz Gorczycki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama