reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Le.2.4131-1- 308/11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 5 października 2011r.

orzekające nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr X/138/2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ,,Nowego Miasta", osiedla Grunwald i ulicy Ogrody w Lesznie

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr X/138/2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ,,Nowego Miasta", osiedla Grunwald i ulicy Ogrody w Lesznie, ze względu
na istotne naruszenie prawa.


Uzasadnienie

W dniu 1 września 2011 r. Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr X/138/2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonie ,,Nowego Miasta", osiedla Grunwald i ulicy Ogrody w Lesznie.

Uchwała wraz z załącznikami, dokumentacją prac planistycznych wraz z wnioskiem
o ocenę zgodności z prawem wpłynęła do Wojewody Wielkopolskiego dnia 6 września
2011 r.

Organ nadzoru dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w planie miejscowym określa się obowiązkowo: "zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy (…), minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (…), maksymalną wysokość zabudowy, minimalną ilość miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów".

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzam naruszenie powyższych zasad
w odniesieniu do ustaleń § 25 uchwały, w którym określa się sposób zagospodarowania m. in. dla terenu oznaczonego symbolem 13 KS - tereny urządzeń komunikacji, dla których jako przeznaczenie podstawowe przyjęto tereny garaży.

Ustalenia planu przewidują dla tego terenu realizację budynków garażowych, jednakże nie określają dla nowej zabudowy takich parametrów zabudowy jak wskaźnik powierzchni biologiczne czynnej, wskaźnik intensywności zabudowy, a także brak jest wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy.

Zgodnie z art. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587, zwanym dalej rozporządzeniem) "na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z projektem teksu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń".

W odniesieniu do przedmiotowego planu stwierdzam naruszenie powyższej zasady sporządzania planu, w związku z brakiem określenia na załączniku graficznym granic terenów podlegających ochronie, wymienionych w § 9 uchwały - dotyczy strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Leszna "Zaborowo".

Granice tej strefy określono w sposób opisowy w § 9 ust. 3 uchwały, jednakże nie określono ich na rysunku planu, co może spowodować niewłaściwą interpretację dalszych ustaleń planu, w odniesieniu do terenów położonych w tej strefie.

Wskazuję, że zapis § 12 ust. 1 pkt 4 uchwały, w którym "dopuszcza się możliwość docelowego przekwalifikowania projektowanych dróg wewnętrznych na drogi publiczne dojazdowe za zgodą zainteresowanych stron", wykracza poza dopuszczalne ustalenia planu określone w art. 15 ustawy, co stanowi naruszenie zasad sporządzenia planu.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama