reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Przemęt

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w gminie Przemęt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Przemęt mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu gminy Przemęt.

§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w żłobku ustala się w kwocie 300,00 zł miesięcznie (słownie: trzysta złotych).

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym ustala się w kwocie 100,00 zł miesięcznie (słownie: sto złotych).

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Wójtowi Gminy Przemęt wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

3. Podmioty, o których mowa w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach danych zawartych we wniosku.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 będzie przekazywana na podstawie umowy, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który dotacja została udzielona w miesięcznych transzach w zależności od liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, pod warunkiem, że podmiot, o którym mowa w § 1, w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca przedstawi organowi dotującemu informację o liczbie dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w danym miesiącu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, o której mowa w ust. 1 powinna być zgodna z listą dzieci obecnych oraz zapisanych w dzienniku zajęć, podpisaną przez podmiot ubiegający się o dotację.

3. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym dotacja została udzielona.

§ 5. Wnioski na dotację w 2012 r. należy złożyć nie później niż 30 dni po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Dominiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Gminy Przemęt
z dnia 27 września 2011 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego* przez osoby fizyczne oraz prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy* .....................................................................................................................................................................

2. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych*.

3. Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy*: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Liczba dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego*

5. Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego*: .................................................................................................................

6. Nazwa banku oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana dotacja: ............................................................................................................................................................................................................................................................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/11
Rady Gminy Przemęt
z dnia 27 września 2011 r.

Informacja za miesiąc .................... o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego* prowadzonego przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

1. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy*: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy*: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Liczba dzieci w miesiącu: .........................................................................

4. Nazwa banku oraz numer konta bankowego,na który będzie przekazywana dotacja: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- *niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama