reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Przemęt

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) Rada Gminy Przemęt uchwala co następuje

§ 1. 1. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Przemęt oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

§ 2. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Przemęt w terminie do dnia15 października roku poprzedzającego rok przyznania dotacji

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego. Wnioski te po zaopiniowaniu przez właściwą przedmiotowo Komisję Rady Gminy przedstawiane są Wójtowi w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.

4. Wniosek o dotację winien zawierać w szczególności:

1) Opis zadania proponowanego do realizacji.

2) Termin i miejsce realizacji zadania.

3) Kalkulację kosztów.

4) Kwotę wnioskowanej dotacji.

5) Deklarowaną wielkość udziału własnego na realizację zadania.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Przemęt.

6. Wnioski nie spełniające wymagań formalnych określonych w ust. 4 podlegają odrzuceniu.

7. Wnioski ocenione jako poprawne podlegają ocenie merytorycznej. Ocena dokonywana jest w szczególności w oparciu o następujące przesłanki:

1) Zakres zadania i przewidywane efekty jego realizacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.

2) Udziału kwoty dotacji i wielkość udziału własnego wnioskodawcy w ogólnym koszcie realizacji zadania.

8. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Wójt Gminy Przemęt.

9. Wójt Gminy Przemęt zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. W zawiadomieniu określa się w szczególności:

1) W przypadku odrzucenia wniosku - powody odrzucenia.

2) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - wysokość proponowanej dotacji, oraz termin i warunki podpisania umowy, o której mowa w ust. 11.

11. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Przemęt a spółką wodną.

12. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.

13. Kontrola realizacji zadania obejmuje:

1) Kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadnia, jego terminowość, rzetelność oraz zgodność z umową.

2) Kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadnia, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.

§ 3. Sposób rozliczenia dotacji:

1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, zobowiązana jest do przedłożenia Wójtowi Gminy Przemęt rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Do rozliczenia dołącza się w szczególności kosztorys przeprowadzonych prac, protokół odbioru, rachunki, faktury.

2. Rozliczenie winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo niewykorzystana w całości, podlega zwrotowi do budżetu na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Dominiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama