reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/2011 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna, na lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1.

Cele udzielenia dotacji

1. Poprawa oraz ochrona stanu środowiska naturalnego w gminie Rydzyna.

2. Ochrona zdrowia mieszkańców gminy Rydzyna.

§ 2.

1. Dofinansowaniem mogą zostać objęte koszty utylizacji odpadów azbestowych powstałych w toku wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji, w szczególności:

a) rozbiórki pokrycia lub elewacji z płyt zawierających azbest,

b) zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) załadunek, transport i składowanie odpadów,

d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowegonieruchomości na terenie gminy Rydzyna, z budynkami gdzie pokrycie dachowe lub elewacja zawiera azbest.

2. Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko koszty wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji zawierającej azbest, dokonane po dniu wejścia w życie uchwały.

§ 3.

1. Na finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust.1, mogą być udzielane dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy Rydzyna.

2. Rada Miejska corocznie w uchwale budżetowej określi środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Rydzyna. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty zadania zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 1

4. Kwotę dotacji ustala się na podstawie masy odpadów zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i złożonych na uprawnionym składowisku.

5. Ustala się, że maksymalna wysokość dotacji wynosi 800zł /brutto/ za 1 tonę usuniętych wyrobów zawierających azbest i dla jednego wnioskodawcy nie może w sumie przekroczyć kwoty 3000 zł brutto.

6. Uzyskanie dotacji w jednym roku nie blokuje możliwości składania wniosku w latach kolejnych.

7. Podmioty lub jednostki ubiegające się o dofinansowanie muszą figurować w gminnym rejestrze "Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania" składanym corocznie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4.

1. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Rydzyna, na lata 2011-2014 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W pierwszej kolejności dotacja celowa będzie przeznaczana na budynki mieszkalne, a następnie na pozostałe.

3. Pisemny wniosek o przyznanie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna na odpowiednim formularzu do dnia 30 października danego roku. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 30 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym. Wniosek w imieniu wspólnoty mieszkaniowej składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub osoba wskazana przez wspólnotę mieszkaniową. Wniosek o przyznanie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Wniosek jest kompletny jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego rozpatrzenie.

4. Do wniosku wymienionego w punkcie 3 należy dołączyć

a) kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,

b) oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 3,

c) kopie mapy lub szkicu sytuacyjnego z zaznaczeniem budynku objętego wymianą pokrycia dachowego lub elewacji,

d) kserokopię faktury VAT lub rachunku za wykonane czynności o których mowa w § 2 ust.1, wraz z oryginałem (do wglądu), wystawionego przez przedsiębiorcę legitymującego się decyzją zezwalającą na wykonywanie czynności określonych uchwałą,

e) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierającego dodatkowo informacje o łącznej powierzchni lub masie płyt zawierających azbest usuniętych z obiektów budowlanych i złożonych na uprawnionym składowisku (oryginał oświadczenia wraz z kartą przekazania odpadu do wglądu).

5. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków z zastrzeżeniem §4 ust. 2.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna działający w imieniu gminy, po dokonaniu oceny spełnienia warunków, może zawrzeć z wnioskującym umowę o przyznanie dotacji celowej.

7. Wniosek, który został zatwierdzony do dofinansowania, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków przeznaczonych na ten cel takiego dofinansowania nie otrzymał, może zostać rozpatrzony w następnym roku budżetowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

8. Po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót objętych dotacją celową zostanie przeprowadzona kontrola wykonania zadania.

9. Rozliczenie dotacji następować będzie poprzez przedłożenie faktur wraz z dowodami zapłaty, w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

1. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku niezłożenia rozliczenia o którym mowa w § 4 pkt. 9.

2. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie dofinansowania powiększonej o odsetki określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157, poz 1240 z późn. zm.).

3. Postępowanie dotyczące zwrotu dofinansowania będzie prowadzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w stosunku do podmiotu, który otrzymał dofinansowanie.

§ 6.

Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - oświadczenie współwłaścicieli

2. Załącznik nr 2 - druk informacji

3. Załącznik nr 3 - druk wniosku o przyznanie dotacji celowej

4. Załącznik nr 4 - druk rozliczenia

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej Rydzyny


Bonifacy Skrzypczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/94/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/94/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.dot

informacja

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/94/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

wniosek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/94/2011
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

rozliczenie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama