| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/57/2011 Rady Gminy Perzów

z dnia 3 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,19 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 oraz ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perzów.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 r.


Minister Finansów w dniu 19 października 2011 r. ogłosił górne stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania (M.P z dnia 25.10.2011 r. Nr 95, poz. 961). Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może określić wysokość stawek na dowolnym poziomie, pod warunkiem, że nie przekroczy stawek określonych przez Ministra Finansów. Po przeanalizowaniu na posiedzeniu Komisji Rady Gminy stawek podatkowych podatku od nieruchomości z poszczególnych źródeł określonych w wyżej cytowanej ustawie, proponuje się na rok 2012 na terenie gminy Perzów stawki niższe od stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości, z którego wpływy są znaczącym dochodem własnym gminy, kierowała się zarówno chęcią pozyskania dochodów celem zapewnienia realizacji obowiązkowych zadań gminy, jak i sytuacją materialną podatników.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »