| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin oraz zapewnienia dalszej opieki nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ślesin oraz zapewnienia dalszej opieki nad wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w zw. z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. nr 116, poz. 753) w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Koninie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje warunki wyłapywania na terenie Gminy Ślesin zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej ,,zwierzętami bezdomnymi'' oraz dalsze postępowanie z nimi.

§ 2. 1. Na terenie miasta i gminy Ślesin będzie się okresowo dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze miasta i gminy Ślesin lub jej części, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się również na zgłoszenie interwencyjne. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie , iż zwierzęta pozostają bez opieki, uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka , są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3. 1. Decyzje o przeprowadzeniu w sposób okresowy akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych i jej terminie podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin .

2. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych, o której mowa w ust.1:

1) termin ich wyłapywania;

2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;

3) adres schroniska w którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu ;

4) nazwę podmiotu wykonującego wyłapywanie. § 4

1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane i transportowane będą przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach, na podstawie umowy zawartej przez gminę.

2. Prowadzący akcję wyłapywania zwierząt bezdomnych będzie używać urządzeń i środków, które nie będą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia w tym środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w przepisach o ochronie zwierząt.

3. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie wyłapane i przekazane na obserwację weterynaryjną zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 5. Wyłapywane zwierzęta bezdomne przed przewiezieniem ich do schroniska lub znalezieniem nowych właścicieli mogą być umieszczane czasowo w Tymczasowym Punkcie Pobytu Psów Bezdomnych (TPPPB) w Goraninie, w którym będą miały zapewnioną opiekę, w tym opiekę weterynaryjną. Zasady funkcjonowania TPPPB w Goraninie określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 6. 1. Koszty wyłapywania i utrzymania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Ślesin pokrywane będą z budżetu gminy w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego złapaniem i utrzymywaniem, w tym koszty opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym zwierzęta bezdomne, cennika lecznicy i cennika w schronisku. Koszty te ponosi właściciel niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik Do Uchwały Nr 107/XII/11 Rady Miejskiej GMINY ŚLESIN z dnia 20.10.2011 r.

REGULAMIN

TYMCZASOWEGO PUNKTU POBYTU PSÓW BEZDOMNYCH W ŚLESINIE
I. Zadania punktu: Tymczasowy Punkt Pobytu Psów bezdomnych w Ślesinie zwany w dalszej części regulaminu ,,Punktem'', ma za zadanie w szczególności :

1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ślesin zagubionych, zabłąkanych, porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w wyjątkowych sytuacjach, pozbawionych opieki ze względu na udokumentowaną chorobę właściciela.

2. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Punkcie.

3. Przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte i godne warunki bytowania.

4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ślepych miotów oraz wyjątkowo agresywnych zagrażających personelowi Punktu i innym zwierzętom tam bytującym.

5. Współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie:

- szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie,

- niesienia pomocy bezpańskim zwierzętom, rannym w wypadkach drogowych po dostarczeniu ich do Punktu przez powołane i przeszkolone służby

- przyjmowania bezdomnych zwierząt (psy i w wyjątkowych sytuacjach koty) podejrzanych o wściekliznę, na okres 14 dni w celu przeprowadzenia obserwacji, po dokonaniu obserwacji lekarz weterynarii wyda zaświadczenie odnośnie obecności u zwierzęcia wścieklizny.

6. Za prawidłowe funkcjonowanie Tymczasowego Punktu Pobytu Psów Bezdomnych w Ślesinie odpowiada Zakład Gospodarki komunalnej w Ślesinie i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie poprzez uprawnionego pracownika zatrudnionego w wydziale. II. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w Punkcie

1. Zwierzęta przyjmowane są do Punktu przez pracownika zatrudnionego w tym Punkcie po konsultacji z uprawnionym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

2. Każde doprowadzone zwierzę zostaje wpisane do rejestru, w którym zawiera następujące informacje:

- datę przyjęcia,

- jego opis,

- określenie płci,

- dane personalne osoby doprowadzającej,

- datę, miejsce znalezienia zwierzęcia oraz

- inne okoliczności towarzyszące całemu zdarzeniu, mogące być pomocne w odnalezieniu właściciela zwierzęcia.

3. Pracownik ma obowiązek prowadzić rejestr psów przyjętych do Punktu wg wzoru przyjętego przez Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie.

4. Pracownik Punktu dokonuje każdorazowo oględzin nowo przyjętego zwierzęcia, a w razie potrzeby informuje uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie o konieczności wezwania lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii podejmuje decyzję o leczeniu bądź uśpieniu zwierzęcia 9dotyczy zwierząt rannych, ciężko chorych).

5. Zwierząt nowo przybyłych nie należy łączyć z innymi do czasu oswojenia się z warunkami panującymi w punkcie oraz odbycia kwarantanny. Szczególnej obserwacji i izolacji muszą być poddane zwierzęta przywiezione z lasu (przywiązane do drzewa lub błąkające się po lesie) z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia wścieklizny nabytej od dzikich zwierząt. Kwarantanna powinna trwać 14 dni. O fakcie dostarczenia zwierzęcia z lasu niezwłocznie należy powiadomić lekarza weterynarii.

6. Zwierzęta chore, suki z cieczką, suki szczenne, zwierzęta wykazujące nadmierna pobudliwość należy przetrzymywać w oddzielnych pomieszczeniach.

7. Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie należy przechowywać wg rejestru psa. Przy oddaniu do adopcji, należy wpisać do rejestru dane osoby pobierającej zwierzę na podstawie dowodu osobistego.

8. Niezależnie od rejestru, Punkt prowadzi oddzielną kartotekę zwierząt, w której uwidoczniona jest historia pobytu psa w Punkcie, wszystkie zabiegi oraz zastosowane leki.

9. Młode psy w okresie panowania nosówki otrzymują surowicę przeciw nosówce, za co odpowiada uprawniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie i lekarz weterynarii opiekujący się placówką. III. Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w Punkcie należytych warunków higienicznych należy:

- na bieżąco usuwać nieczystości,

- utrzymywać budynek, wybiegi, obejścia w czystości,

- odpowiednio wietrzyć pomieszczenia dla zwierząt.

2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy:

- zabezpieczyć karmę dla zwierząt oraz świeżą wodę

- odświeżać i wymieniać posłania zwierząt w celu utrzymania higieny,

- odrobaczać i kąpać zwierzęta oraz stosować środki do usuwania pasożytów (pchły, wszy)

- zwierzęta chore pielęgnować ściśle z zaleceniami lekarza weterynarii,

- przestrzegać instrukcji o odkażaniu, dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń oraz podawaniu środków do odrobaczania i pozbawiających insektów,

3. Pracownik Punktu nie ma prawa stosować leczenia bez uzgodnienia z lekarzem weterynarii.

4. Pracownik Punktu informuje uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie o zauważonych objawach chorobowych zwierząt. IV. Wydawanie zwierząt

1. W punkcie obowiązuje 30- dniowy okres pobytu nowo przyjętych zwierząt. Jest to rodzaj kwarantanny. Celem pobytu jest ocena stanu zdrowia i zachowania zwierząt , odnalezienie się właściciela, a także możliwości dokonania adopcji. Po 30 dniach zwierzęta są przewożone do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

2. Zwierzęta należy wydawać osobom, które są w stanie zapewnić im należytą opiekę. Pracownik Punktu powinien uzyskać jak najwięcej informacji od przyszłego opiekuna, odnośnie warunków, w jakich zamierza opiekować się zwierzęciem, jak i celu, jakiemu ma służyć zwierzę.

3. Właściciele zagubionych zwierząt przebywających w punkcie mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności( książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa, ewentualnie inne dokumenty). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa, dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Potwierdzeniem własności może być także zachowanie psa, w tym reakcja na imię. Właściciel psa ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z utrzymaniem psa w Punkcie, w tym koszty ewentualnego leczenia, szczepień.

4. Psy wolno wydawać po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeżeli nie były wcześniej szczepione , co należy wykazać odpowiednim dokumentem.

5. Nie wolno wydawać zwierząt:

a) osobom do lat 18,

b) osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabrania zwierzęcia (dla psów- obroży lub szelek i smyczy, dla kota- koszyka lub torby),

c) osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, sprawiającym wrażenie niezrównoważonych i zbyt pobudliwym,

d) osobom, którym w przeszłości odebrano zwierzę z powodu znęcania się lub braku należytej opieki: W sprawach budzących wątpliwości należy współpracować z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Koninie

e) zwierząt chorych, szczennych suk, kotnych kotek, karmiących, opiekujących się szczeniakami suk, z wyjątkiem sytuacji, gdy po zwierzę zgłasza się właściciel,

f) osobom, które zamierzają trzymać zwierzę na łańcuchu (osoba biorąca psa obowiązana jest podpisać oświadczenie , że pies nie będzie trzymany na łańcuchu).

6. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ma prawo po sprawdzeniu warunków, w jakich znalazło się adoptowane zwierzę (zgodnie z deklaracją i zapewnieniami przyszłego właściciela) i w razie nieprawidłowości, odebrać zwierzę i wnioskować o ukaranie. Szczególnie ciężkie naruszenie zobowiązań skutkować będzie natychmiastowym odebraniem zwierzęcia. Przyszły opiekun zostaje zapoznany z treścią umowy i podpisuje zobowiązanie, że zapewni odpowiednie warunki adoptowanemu zwierzęciu.

7. Każda osoba zabierająca zwierzę z Punktu w tym właściciel zwierzęcia, obowiązani są do podpisania zobowiązania dotyczącego zapewnienia zwierzęciu odpowiednich warunków bytowych.

8. Uprawniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie zapisuje w rejestrze zwierząt imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer i serię dowodu osobistego osoby adoptującej zwierzę, która swoje dane potwierdza czytelnym, własnoręcznym podpisem.

9. Nabywający zwierze podpisuje zgodę na kontrolę warunków bytowych zwierzęcia przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

10. Tymczasowy Punkt Pobytu Psów Bezdomnych w Ślesinie przyjmuje każdego dnia od godziny 8°° do godziny 16°°. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość ustalenia dogodnej wizyty w Punkcie.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 107/XII/11 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami odbywa się wyłącznie na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy w Ślesinie podjętej po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W związku z powyższym w uchwale określono zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze postępowanie z nimi. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Koninie oraz uzyskano opinię Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Koninie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »