| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 620, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz.969 , Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620,Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i poz. 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 138, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2012 w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

§ 2. 1. Wyznacza się inkasentów:

1) Pana Grzegorza Stachowiaka w sołectwie Dakowy Mokre;

2) Pana Stanisława Stasińskiego w sołectwie Jastrzębniki;

3) Pana Przemysława Pinczyńskiego w sołectwie Kopanki;

4) Pana Andrzeja Cichego w sołectwie Kozłowo;

5) Pana Jarosława Kornosza w sołectwie Łagwy;

6) Pana Leszka Cegłowskiego w sołectwie Łęczyce;

7) Pana Krzysztofa Jackowiaka w sołectwie Niegolewo;

8) Pana Jerzego Piechowiaka w sołectwie Porażyn;

9) Pana Marka Cichego w sołectwie Porażyn - Dworzec;

10) Pana Waldemara Zienkiewicza w sołectwie Rudniki;

11) Pana Marka Gracza w sołectwie Sielinko;

12) Pana Bernarda Weymanna w sołectwie Terespotockie;

13) Pana Feliksa Haegenbartha w sołectwie Troszczyn;

14) Pana Jana Dziurlę w sołectwie Urbanowo;

15) Pana Zenona Rabiegę w sołectwie Uścięcice;

16) Pana Ryszarda Piotrowskiego w sołectwie Wojnowice.

§ 3. 1. Ustala się na rok 2012 stawkę wynagrodzenia prowizyjnego za pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w wysokości 6%.

2. Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje inkasentom z tytułu kwot zainkasowanych osobiście.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, powinna nastąpić w terminie trzech tygodni od daty ostatecznego rozliczenia się z zainkasowanej kwoty należności podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Szwechłowicz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2012.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczyć inasentów i ustalić stawki ich wynagrodzenia. Proponuje się równe stawki dla wszystkich inkasentów kierując się wysokością ściąganych podatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »