| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 620, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz.969 , Nr 191, poz.1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 i z 2010 r. Nr 96, poz. 620,Nr 226, poz. 1475) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318 i poz. 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 138, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 43, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w roku 2012 w drodze inkasa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

§ 2. 1. Wyznacza się inkasentów:

1) Pana Grzegorza Stachowiaka w sołectwie Dakowy Mokre;

2) Pana Stanisława Stasińskiego w sołectwie Jastrzębniki;

3) Pana Przemysława Pinczyńskiego w sołectwie Kopanki;

4) Pana Andrzeja Cichego w sołectwie Kozłowo;

5) Pana Jarosława Kornosza w sołectwie Łagwy;

6) Pana Leszka Cegłowskiego w sołectwie Łęczyce;

7) Pana Krzysztofa Jackowiaka w sołectwie Niegolewo;

8) Pana Jerzego Piechowiaka w sołectwie Porażyn;

9) Pana Marka Cichego w sołectwie Porażyn - Dworzec;

10) Pana Waldemara Zienkiewicza w sołectwie Rudniki;

11) Pana Marka Gracza w sołectwie Sielinko;

12) Pana Bernarda Weymanna w sołectwie Terespotockie;

13) Pana Feliksa Haegenbartha w sołectwie Troszczyn;

14) Pana Jana Dziurlę w sołectwie Urbanowo;

15) Pana Zenona Rabiegę w sołectwie Uścięcice;

16) Pana Ryszarda Piotrowskiego w sołectwie Wojnowice.

§ 3. 1. Ustala się na rok 2012 stawkę wynagrodzenia prowizyjnego za pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w wysokości 6%.

2. Wynagrodzenie prowizyjne przysługuje inkasentom z tytułu kwot zainkasowanych osobiście.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, powinna nastąpić w terminie trzech tygodni od daty ostatecznego rozliczenia się z zainkasowanej kwoty należności podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Szwechłowicz


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2012.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczyć inasentów i ustalić stawki ich wynagrodzenia. Proponuje się równe stawki dla wszystkich inkasentów kierując się wysokością ściąganych podatków.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »