| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie: opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Wielichowo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) i art. 15 ust. 1 oraz 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami oraz art. 31 i 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Wielichowa określa:

1. wysokość stawek opłaty targowej,

2. zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, oraz termin płatności dla inkasenta.

§ 2.

Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży w miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Miasta i Gminy Wielichowo w następujących kwotach:

1. za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów i ze stołów w wysokości 10,00 zł,

2. za sprzedaż z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki w wysokości 5,00 zł.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza się inkasentem Urząd Miasta i Gminy Wielichowo.

3. Upoważniona osoba pobierająca opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo.

4. Opłacie targowej podlega sprzedaż w wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Miasta i Gminy Wielichowo.

5. Opłatę targową można uiścić również wpłacając na podane konto: Urząd Miasta i Gminy Wielichowo 09 9063 0008 0010 0100 0169 0001

§ 4.

Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje w każdym dniu, w którym podmiot dokonuje sprzedaży. W tym dniu podatnik powinien uiścić należną opłatę.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 6.

Traci moc prawną uchwała nr XXXI/208/09 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 7 grudnia 2009r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty targowej obowiązującej w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Marciniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/64/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może w drodze uchwały zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów.

Ustawa Ordynacja podatkowa w art. 31 stanowi, iż osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot a także imiona i nazwiska i adresy tych osób.

Na mocy przepisów art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z ww. przepisami rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określić inkasentem Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie.

Zgodnie natomiast z art. 47 §4a Ordynacji podatkowej rada gminy ma upoważnienie do wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów, niż dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

Na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011r. - określono górną stawkę opłaty targowej na 2012r. która nie może przekroczyć 728,64 zł dziennie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - targowiskami w rozumieniu przepisów dotyczących opłaty targowej są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż, opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Mając na uwadze wysokość górnej granicy dziennej stawki opłaty targowej, wynoszącej w roku 2012 kwotę 728,64 zł uznać należy, iż w realiach Gminy Wielichowo określenie tychże stawek na kwoty: 10,00 zł za sprzedaż z wszelkich pojazdów, straganów i ze stołów oraz 5,00 zł za sprzedaż z koszyka, wiadra, skrzynki, kartonu i ręki, nie powinno być dla przedsiębiorców zbyt uciążliwe, a jednocześnie byłoby uzasadnione

W tych warunkach podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »