| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Wielichowa:

1) zarządza pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa;

2) określa inkasentów ww. podatków;

3) określa termin płatności dla inkasentów;

4) wprowadza i określa wynagrodzenie dla inkasentów.

§ 2.

Zarządza się na terenie gminy i miasta Wielichowo pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 3.

Na inkasentów wyznacza się:

1) sołectwo Augustowo Danuta Paluch c. Floriana,

2) sołectwo Dębsko Jan Rosolski s. Bolesława,

3) sołectwo Gradowice Ryszard Karpacz s.Eliasza,

4) sołectwo Łubnica Jacek Piechota s. Tadeusza,

5) sołectwo Piotrowo Wielkie Mieczysław Hamrol s. Franciszka,

6) sołectwo Prochy Wojciech Kuleczka s. Stanisława,

7) sołectwo Pruszkowo Jan Stachowiak s. Walentego,

8) sołectwo Reńsko Bożena Śledź c.Stefana,

9) sołectwo Śniaty Wacław Nowak s. Stanisława,

10) sołectwo Trzcinica Jan Nowicki s. Franciszka,

11) sołectwo Wielichowo-Wieś Florian Matysiak s. Edmunda,

12) sołectwo Celinki Roman Gbiorczyk s. Franciszka,

13) sołectwo Wilkowo Polskie Stanisław Łakomy s. Józefa,

14) sołectwo Zielęcin Stanisław Jakubowski s. Franciszka,

15) sołectwo Ziemin Zdzisław Gajewicz s. Ignacego,

16) miasto Wielichowo Urszula Nowaczyk c. Stanisława.

§ 4.

Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 5.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo podatków pobranych w sołectwach.

§ 6.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 2,4% od sumy zinkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo podatków pobranych w mieście.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XX/124/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 października 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Marciniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/73/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 23 listopada 2011 r.

Rada Miejska może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso - o czym stanowią przepisy art. 6b ustawy o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Realizacja powyższych uprawnień powinna nastąpić poprzez określenie inkasentów w formie uchwały, wskazującej cechy indywidualizujące inkasentów w sposób na tyle precyzyjny, aby nie budziły watpliwości na kogo obowiązek ten został nałożony oraz poprzez określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso. Pondto celem podjęcia nowej uchwały jest zmiana inkasenta w sołectwie Gradowice. Na nowego inkasenta w sołectwie Gradowice wyznaczono Pana Ryszrda Karpacza.


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »