reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 14.939.002,70 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1. z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.302.236,70 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.636.766,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.513.611,00 zł ,

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.449.559,70 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 15.684.261,70 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.749.230,70 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.935.031,00 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.513.611,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.935.031,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.069.844,70 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 745.259,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.447.054,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.701.795,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 187.466,00 zł ,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 52.735,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.747.054,00 zł , z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 300.000,00 zł ,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.447.054,00 zł ,

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000,00 zł ,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości - 2.447.054,00 zł ,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 7. Określa się kwotę 500.000,00 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.100,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 57.100,00 .

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.200,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.936,00 zł,

2) celową w wysokości 24.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jakubek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/86/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Zalacznik.pdf

Materiały informacyjne

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama