reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/87/11 Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia wstępne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Nowotomyskiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

- wierzycielu - rozumie się przez to Powiat Nowotomyski lub jego jednostki podległe nie posiadające osobowości prawnej,

- komórce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu - rozumie się przez to podstawową komórkę - Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,

- przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

- należności - rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne, przypadające Powiatowi Nowotomyskiemu lub jego jednostkom podległym nie posiadającym osobowości prawnej,

- wartości należności - rozumie się przez to wartość należności głównej łącznie z odsetkami oraz innymi należnościami ubocznymi,

- udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

II. Organy uprawnione do udzielania ulg

§ 3. 1. Uprawnionymi organami do udzielania ulg są:

- Starosta Nowotomyski jeżeli kwota należności nie przekracza 5.000 zł.

- Starosta Nowotomyski po uzyskaniu zgody Rady Powiatu Nowotomyskiego jeżeli kwota należności przekracza 5.000 zł.

2. Starosta może upoważnić do umarzania należności lub udzielania ulg w ich spłacie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego, jeżeli wartość należności nie przekracza 2.000 zł.

III. Zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, gdy:

1) dotyczy osób fizycznych a ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika,

2) dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i:

a) istnieje zagrożenie likwidacją miejsc pracy i utratą źródła dochodów przez osoby niepełnosprawne,

b) przyczyny okresowej utraty płynności finansowej były nie dające się przewidzieć zdarzenia losowe,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe albo wyższe od kwoty należności lub należność okazałby się nieściągalna.

2. Umorzenie może nastąpić, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

5. Od należności umarzanej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia zawarcia umowy lub wydania oświadczenia woli włącznie.

§ 5. Umorzenie w całości może nastąpić z urzędu, jeżeli:

1. osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł.,

2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika można odroczyć spłatę całości lub części należności albo rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika, a interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie.

2. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia upływu terminu spłaty włącznie.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - umowa wygasa; a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności,

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - umowa wygasa, a pozostała do spłaty należności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 7. 1. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa w § 3, mogą udzielać przedsiębiorcom ulg:

1) stanowiących pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. z 28 grudnia 2006r. Nr 379 UE L) w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 uchwały,

2) nie stanowiących pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3, § 5 ust. 3 uchwały.

2. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa w § 3, mogą udzielać ulg, które nie stanowią pomocy de minimis w przypadkach określonych w § 5 ust. 1, 2 i 4 uchwały.

3. W przypadku gdyby ulga stanowiła pomoc publiczną i nie mogłaby być udzielona jako pomoc de minimis, może być udzielona jako pomoc indywidualna przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z zachowaniem przepisów proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji takiej pomocy.

§ 8. 1. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi lub osobom, o których mowa w § 3:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji i dokumentów - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 9. Pomoc de minimis nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.

IV. Tryb udzielania ulg

§ 10. 1. Udzielenie ulg następuje w drodze:

- umowy stron (wierzyciela i dłużnika),

- jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela - w przypadkach wymienionych w § 5.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie ulg rozpatrują:

1) właściwi pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi rozstrzyga Starosta Nowotomyski,

2) właściwi pracownicy jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotomyskiego jeżeli do umorzenia wierzytelności lub udzielenia ulgi umocowany jest kierownik tej jednostki.

2. Projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, o którym mowa w § 10, przedkłada się odpowiednio:

- Staroście Nowotomyskiemu,

- kierownikowi jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotomyskiego.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają opinii Skarbnika Powiatu Nowotomyskiego lub głównego księgowego jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotomyskiego lub osoby przez nich upoważnionej.

4. Jeżeli Starosta Nowotomyski umocuje do rozpatrywania wniosków, udzielania ulg, umarzania należności w jego imieniu inne osoby, projekt umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, o którym mowa w § 10, osoby umocowane przedstawiają bezpośrednio do opinii Skarbnikowi Powiatu Nowotomyskiego lub głównemu księgowemu jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotomyskiego lub osobie przez nich upoważnionej.

§ 12. Kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego są zobowiązani przedkładać Staroście Nowotomyskiemu za pośrednictwem Skarbnika Powiatu Nowotomyskiego sprawozdania o zakresie udzielonych ulg:

- za okresy półroczne według stanu na 30 czerwca,

- za okresy roczne według stanu na 31 grudnia w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

§ 13. 1. Starosta Nowotomyski przedstawia Radzie Powiatu Nowotomyskiego informację o wysokości wszystkich umorzonych należności oraz udzielonych ulg w roku budżetowym.

2. Informacja jest sporządzana według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

V. Postanowienia końcowe

§ 14. Wnioski o udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XVI/123/08 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Nowotomyskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr X/87/11 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

W jednostce samorządu terytorialnego jaką jest powiat mogą się pojawić należności o charakterze podatkowym i cywilnoprawnym. W pierwszym z tych przypadków sposób postępowania przy udzielaniu ulg w spłacie należności reguluje ordynacja podatkowa. W drugim natomiast przypadku dotyczy należności o charakterze cywilnoprawnym udzielanie ulg może nastąpić tylko w przypadku podjęcia przez organ stanowiący jst uchwały określającej zasady udzielania tych ulg.

Powiat Nowotomyski posiadał już taką uchwałę. Z uwagi na to, że podjęta ona została w oparciu o przepisy, które nie obowiązują należy podjąć nową uchwałę na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Załącznik do Uchwały Nr X/87/11
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama