reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 7/2011 Zarządu Powiatu Gostyńskiego; Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie: realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

zawarte pomiędzy

Powiatem Słupeckim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:
1 . Mariusz Roga - Starosta Słupecki
2. Andrzej Kin - Wicestarosta Słupecki

a Powiatem Gostyńskim , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:
1. Andrzej Pospieszyński - Starosta Gostyński
2. Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały nr VIII/54/2011 r. Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uchwały nr IX/92/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Słupeckiemu prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 1.

1. Powiat Gostyński powierza, a Powiat Słupecki przyjmuje realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących mieszkańcami Powiatu Gostyńskiego.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 Powiat Słupecki realizował będzie poprzez udostępnianie nieodpłatnie Powiatowi Gostyńskiemu miejsc w prowadzonym przez siebie całodobowym ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kosewie.

§ 2.

Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kosewie i decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług w tym Domu wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy działając z upoważnienia Starosty Słupeckiego, który jest organem właściwym do wystąpienia o dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania Domu, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3.

W pierwszej kolejności do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kosewie są kierowani mieszkańcy Powiatu Słupeckiego.

§ 4.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5.

Strony mogą rozwiązać niniejsze porozumienie poprzez zgodne złożenie oświadczeń woli, bądź za jednostronnym, uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, którego termin upływa na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz inne właściwe dla przedmiotu porozumienia.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.




Powiat Słupecki




Powiat Gostyński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama