reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Gminy Drawsko

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości: 17.343.323,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1. dochody bieżące w kwocie: 16.078.684,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 254.821,-

2. dochody majątkowe w kwocie: 1.264.639,- w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 922.449,-

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości: 18.596.557,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości: 15.177.483,-

2. wydatki majątkowe w wysokości: 3.419.074,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.472.845,-

§ 3. Dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości: 1.253.234,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.690.120,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.767.671,- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82.381,- przeznacza się na realizację

1) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.381,-

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,- zgodnie z załącznikiem 9.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 84.700,-

2) celowe w wysokości 125.000,- w tym:

a) na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 89.000,-

b) na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36.000,-

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 3.190.120,- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-

§ 14. Ustala się kwotę 500.000,- do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu i upoważnia się Wójta do ich zaciągania.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,-

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko


Andrzej Maciaszek


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu budżetu na 2012 rok wprowadzonego w życie zarządzeniem Nr 62/2011 Wójta Gminy Drawsko z dnia 14 listopada 2011 roku w związku z uwagami wynikającymi z opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. W załączniku Nr 4 do projektu uchwały zmienia się nazwę § 0980 z "dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst" na "Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego". W załączniku Nr 6 do projektu uchwały zmienia się nazwę § 2480 z "dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury" na "dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury". Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.300,- z przeznaczeniem na wydatki określone nową ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczące: - umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Rozdział 85201 § 4330 3.600,- - świadczeń społecznych dla osób wspierających rodziny Rozdział 85295 § 3110 1.700,- W związku z powyższym w § 12 pkt 1 treści uchwały zmienia się wysokość rezerwy ogólnej na 84.700,-. Ponadto podaję się informacyjnie, że wydatki związane z powyższą ustawą dotyczące zatrudnienia asystenta rodziny zostały ujęte w projekcie budżetu w rozdziale 85219 § 4170, § 4110, § 4120 na kwotę 2.368,-. Razem wydatki obligatoryjne określone nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynoszą 7.668,- W treści uchwały usuwa się § 15 "Ustala się kwotę 450.000,-, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania i upoważnia się Wójta do ich zaciągania."

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

1 zał.1 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOCHODY NA 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf

2 zał.2 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - WYDATKI NA 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

3 zał.3 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

4 zał.4 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOCH,WYDATKI ADMINISTR.RZĄDOWA NA 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

5 zał.5 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOCH,WYDATKI ZADANIA WŁASNE NA 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

6 zał.6 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOTACJE UDZIELONE NA 2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

7 zał.7 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - INWESTYCJE NA 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

8 zał.8 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOCH,WYDATKI OCHR.ŚRODOW NA 2012

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

9 zał.9 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - DOCH,WYDATKI AA NA 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/95/2011
Rady Gminy Drawsko
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

10 zał.10 do uchwały Nr XVIII-95-2011 z dnia 21.12.2011 - FUNDUSZ SOŁECKI NA 2012

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama