reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/ 15 /2010 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje :

§ 1.

1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 15.696.999,50 zł , z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14.322.024,18 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 1.374.975,32 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności :

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.647.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 914.108,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 18.985.396,50 zł , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.530.239,51 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 6.455.156,99 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.647.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 903.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3.901.196,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.288.397,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.682.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 394.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.988.057,00 zł;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.097.028,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody - 2.278.278,00 zł;

- koszty - 2.270.239,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.682.397,00 zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.395.656,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 394.000,00 zł;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 892.741,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

- zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 3.682.397,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.500,000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000,00 zł;

- celowe w wysokości 34.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 34.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2011
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu na 2011 rok i przyjęły go bez zmian, Wójt wniósł kilka zmian, które zwiększyły wartość wydatków budżetu o kwotę 161.500,00 zł, w tym:
- w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 zwiększono wartość wydatków o kwotę 21.500,00 zł przeznaczając je na wykonanie mapy turystycznej Gminy Zaniemyśl i planu Zaniemyśla oraz wznowienie przewodnika "Zaniemyśl i okolice".
- w dziale 900 rozdział 90017 § 6210 zwiększono środki o kwotę 90.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na dofinansowanie przewidzianych do realizacji inwestycji. W związku ze zwiększeniem wartości dotacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w załączniku nr 7 tzn. w zestawieniu zbiorczym przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok zwiększono wartość przychodów zakładu o kwotę 90.000,00 zł i po zmianach przychody wynosić będą 2.278.278,00 zł. Jednocześnie zwiększono wartość kosztów zakładu o kwotę 90.000,00 zł, gdzie po zmianach wynosić one będą 2.270.239,00 zł. Natomiast w załączniku nr 8 zmieniono zakres i kwotę dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. : 1. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł środki na przyłączenie Wyspy Edwarda do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej; 2. wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 40.000,00 zł pn. poprawa technologii oczyszczania wody w hydroforni w Polwicy. Stosownych zmian dokonano także w załączniku nr 5 tzn. w planie wydatków majątkowych na 2011r. oraz wartość tej dotacji wprowadzono do załącznika nr 6 tzn. do planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2011.
- w dziale 921 rozdział 92195 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Wyspy Edwarda o wartości 50.000,00 zł. Odpowiednie zmiany wprowadzono także w załączniku nr 5 tzn. w planie wydatków majątkowych na 2011r. .
W związku z przedstawionymi wyżej zmianami dotyczącymi wydatków w 2011r. zwiększa się wartość deficytu budżetu o kwotę 161.500,00 zł do wysokości 3.288.397,00 zł, który zostanie sfinansowany zwiększonymi również o kwotę 161.500,00 zł przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
Poza zmianami przedstawionymi powyżej w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu", dokonano zmian po stronie wydatków związanych z realizacją w/w zadania w dziale 900 rozdział 90004. Wydatki dotyczące realizacji w/w operacji podzielono na: środki pochodzące z UE paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "8"- kwota 372.569,92 zł, środki własne paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "9" - kwota 233.477,70 zł oraz środki własne stanowiące koszty niekwalifikowalne nie objęte projektem paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "0" - kwota 3.952,38 zł.
Uwzględniając uwagi wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2011 rok, w § 6 uchwały ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych uwzględniając dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst, zaplanowaną w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 w wysokości 785.500,00 zł. Po zmianie wartość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2011 wynosić będzie 1.988.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 tzn. planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2011. Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Zaniemyśl podjęta została uchwała Nr III /11/ 2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/272/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej Wyszakowo - Mądre na odcinku 2 395,0 mb", dlatego też w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2011 rok nie wprowadzono zmian dotyczących w/w inwestycji.
Sporządziła:
Skarbnik Gminy
( - ) mgr Agnieszka Scheffler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki w 2011 związane z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zestawienie zbiorcze przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zakres i kwota dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w roku 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/ 15 /2010
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama