reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3, zwany dalej "planem", stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, uchwalonego uchwałą nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. ze zmianami;

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej "rysunkiem planu" - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu -załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Miejscowy plan obowiązuje na obszarze o powierzchni 2,0058 ha.

4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynków;

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym;

4) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

5) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

6) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

7) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć wielogatunkowe nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów z wykorzystaniem gatunków zimozielonych oraz zieleni niskiej.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U;

2) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony symbolem E;

3) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D.

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz wyższych niż 1,80 m od strony dróg;

2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

4) dopuszczenie lokalizacji szyldów na terenie P/U o maksymalnej łącznej powierzchni 5m2 na jednej działce;

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego,

2) w przypadku lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi nakaz zastosowania indywidualnych zabezpieczeń przed oddziaływaniem wynikającym z eksploatacji drogi ekspresowej;

3) nakaz obsadzenia zielenią izolacyjną, o szerokości minimum 5,0m, granic terenu, zgodnie z rysunkiem planu z wyłączeniem frontu działki oraz pasa technologicznego od linii elektroenergetycznej.

§ 6. Nie wyznacza się terenów wymagających określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg z uwzględnieniem przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

§ 8. 1. Dla terenu P/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) rodzaj zabudowy: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa;

2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400m2;

3) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejących budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie;

4) dopuszczenie realizacji pomieszczeń mieszkalnych wyłącznie w istniejącym budynku socjalno - biurowym;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki;

7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego co najmniej 20% powierzchni działki;

8) wysokość budynków - nie większą niż 12 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, do 2 kondygnacji nadziemnych;

9) dopuszczenie kondygnacji podziemnej,

10) dachy dowolne, przy dachach skośnych nachylenie połaci dachowych do 450;

11) przy dachach skośnych zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego;

12) wyznaczenie miejsc postojowych na terenie nieruchomości dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz dla samochodów ciężarowych w ilości minimum 2 stanowiska na obszarze działki.

2. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej;

2) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dla terenu P/U ustala się minimalną powierzchnię działki - 3000m2.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich;

2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego;

3) nakaz zgłoszenia do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem pozwolenia na budowę, lokalizacji budowli o wysokości równej i większej niż 50m;

4) do czasu skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV nakaz zachowania wolnego od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasa technologicznego o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie systemów komunikacji:

a) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej KD-D o szerokości zgodnej z rysunkiem planu, stanowiącej poszerzenie istniejącej drogi publicznej poza granicą opracowania,

b) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenu drogi zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obsługę komunikacyjną terenu P/U z drogi publicznej, klasy dojazdowej KD-D;

d) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych na terenie P/U.

2) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci;

3) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych:

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;

c) zakaz stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

a) z połaci dachowych bezpośrednio na terenie działek;

b) z powierzchni utwardzonych dróg poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

7) nakaz stosowania do celów grzewczych i technologicznych paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz urządzeń do ich spalania o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej;

8) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej;

9) nakaz magazynowania segregowanych odpadów w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne.

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5%.

§ 15. Dla terenu gruntów rolnych klasy IIIb o powierzchni 0,5887 ha uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Rada Miejska Gminy Kostrzyn podjęła w dniu 17 września 2009r. uchwałę Nr XXX/241/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie.

Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu został wyłożony do publicznego wglądu.

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi.

Wystąpiono za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją Nr GZ.tr.057-602-349/11 z dnia 27 września 2011r. wydał zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 0,5887 ha gruntów rolnych klasy IIIb.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury, projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3 spełnia ustawowe warunki wymagane do uchwalenia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Libartowie, gm. Kostrzyn, obejmującego działkę nr geod. 102/3


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 20.05.2011 r. do 10.06.2011 r. W dniu 03.06.2011 r. odbyła się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 24.06.2011 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska Gminy Kostrzyn nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/74/2011
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 24 listopada 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn rozstrzyga co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminne.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2011-2019.

5. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2011-2019.

6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) Wydatki z budżetu gminy,

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn


mgr Renata Lepczyk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama