| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości
z tego:

40 805 917,00 zł.

- dochody bieżące w kwocie

40 590 917,00 zł.

-dochody majątkowe w kwocie

215 000,00 zł.

-dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych ustawami w kwocie:

4 686 364,00 zł.

- dotację celowa na zrealizowanie zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego w kwocie

197 240,00 zł.


- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie
zgopdnie z załacznikie nr 1

390 671,00 zł.

§ 2.

Ustala się łaczną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości z tego:

42.231713,00 zł.

- wydatki bieżące w wysokości

36 121 863,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości

6 109 850,00 zł.

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokosci

4 686 364,00 zł.

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

197 240,00 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań zgodnie z załacznikiem nr 2

390 671,00 zł.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.074.204,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.425.796,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się kwotę 6.109.850,00 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00 zł w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 100.000,00zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.492,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 162.492,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 28.000,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości

334.410,00zł

Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

170.000,00zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 179.999,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

Dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

456.714,00zł

Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

862.000,00zł

- zgodnie z załącznikie nr 8

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

dochody budżetowe na 2012 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

dochody budżetu w 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetu

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

wydatki budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

dochody i wydatki z wpływów

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

środki w dyspozycji jednostek pomocniczych na 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/2011
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

planowane dotacje

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »