| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/115/12 Rady Powiatu Kościańskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) Rada Powiatu Kościańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dotacja celowa określona niniejszą uchwałą może być udzielana na następujące zadania:

1) Odmulenia dna rowów przy zamuleniu nie przekraczającym 40 cm.

2) Czyszczenie i naprawa budowli na rowach.

3) Naprawa skarp rowów.

4) Wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów.

5) Karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów.

6) Usuwanie awarii drenarskich.

§ 2. Rada Powiatu określi corocznie w budżecie Powiatu Kościańskiego wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1.

§ 3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, z budżetu Powiatu Kościańskiego dla spółek wodnych z terenu Powiatu Kościańskiego, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań, określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się:

1) Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej udzielonej spółce wodnej z budżetu Powiatu Kościańskiego na utrzymanie urządzeń wodnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Iwona Bereszyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 stycznia 2012 r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI SPÓŁKOM WODNYM DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIGO.

§ 1. Spółki wodne funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), których obszar działania obejmuje terytorium powiatu kościańskiego, mogą otrzymać dotację z budżetu Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzadzeń melioracji szczegółowych.

§ 2. Ustala się zasady składania wniosków o udzielenie dotacji:

1. Dotacje na realizację zadań określonych w uchwale, przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis planu finansowego spółki wodnej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy składać przed rozpoczęciem roku budżetowego bądź w ciągu roku, nie później jednak niż do 15 października roku bieżącego.

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmuje, uwzględniając:

1) Znaczenie zadań dla gospodarki wodnej,

2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dotacje dla spółek wodnych.

2. Zarząd Powiatu Kościańskiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji.

§ 4. Ustala się zasady zawierania umów:

1. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji na realizację zadania określonego w § 1 uchwały, jest zawarcie między Powiatem Kościańskim a Spółką Wodną pisemnej umowy.

2. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.

3. Umowa o udzielenie dotacji powinna określać:

1) Szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania.

2) Wysokość dotacji i tryb płatności.

3) Termin wykorzystania dotacji.

4) Tryb kontroli wykonywania zadań.

5) Termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

6) Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 5. 1. Zarząd Powiatu Kościańskiego zobowiązany jest do sprawowania nadzoru i oceny realizacji umów oraz egzekwowania zwrotu każdej dotacji przekazanej z budżetu Powiatu, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzi się w sposób określony w umowie, w zakresie:

1) kontroli wykonania zadań,

2) gospodarowania przyznaną dotacją i właściwym jej wykorzystaniem oraz rozliczeniem,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Zarząd Powiatu w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

4. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 2 zawiadamia Zarząd Powiatu Kościańskiego o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

§ 6. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu następuje na podstawie:

1) Protokołów odbioru.

2) Rozliczenia i sprawozdania sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały.

3) Faktur, rachunków lub innych dokumentów, stwierdzających poniesione koszty wraz z potwierdzeniami ich zapłaty.

2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu bądź jej nie wykorzystania, winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zakończenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 stycznia 2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych

I. Dane wnioskodawcy :

1. Nazwa Spółki Wodnej

……………………………………………………………………………………………………

2. Adres

……………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego

.......................................................................................................................................................

4. Numer rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………….

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………………………

II. Działalność spółki wodnej

1. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki wodnej

…………………….ha

2. Długość rowów objęta działalnością spółki wodnej

…………………………………………………………km

3. Ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 20….roku

……………………%

4. Wysokość składki uchwalona na bieżący rok

…………………………………………………………………zł/ha

III. Miejsce i termin realizacji robót

………………………………………………………………………………………………………

IV. Zakres rzeczowy i finansowy robót planowanych na dany rok budżetowy realizowanych przez Spółkę na terenie powiatu kościańskiego.

V. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:

Gmina

Nazwa rowu /miejscowość/

Zakres prac

Parametry /m/

Rozmiar /mb/

koszt

VI. Opis znaczenia zadania dla gospodarki wodnej

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VII. Wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu

1. Udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania

…………………………………………….%

2. Wnioskowany udział Powiatu w kosztach realizacji zadania

…………………………………………..%

3. Kwota wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu ………………………zł,

(słownie…………………..)

……………………………………..
( data )

………………………………………..
pieczęć i podpis
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli

Wykaz załączników do wniosku:

1. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis planu finansowego Spółki.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 stycznia 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ
udzielonej spółce wodnej z budżetu Powiatu Kościańskiego na utrzymanie urządzeń wodnych

I. Dane podmiotu rozliczającego dotację

1. Nazwa spółki wodnej

……………………………………………………………………………………………………

2. Adres

……………………………………………………………………………………………………

II. Kwota rozliczanej dotacji

1. Umowa dotacji nr ……………… z dnia …………………… na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

2. Rozliczana kwota dotacji …………………………..zł

(słownie:…………………………………………………….)

III. Opis i rozliczenie zakresu wykonania robót

1. Data rozpoczęcia robót

……………………………………………………………………………………………………

2. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru

……………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa wykonawcy robót

……………………………………………………………………………………………………

4. Tryb wyboru wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………

5. Rozliczenie zakresu wykonanych robót (rzeczowo i finansowo)

Gmina

Nazwa rowu /miejscowość/

Zakres prac

Parametry /m/

Rozmiar /mb/

koszt

RAZEM zł brutto

…………………………….

IV. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie kosztów

Kwota w

Całkowity koszt wykonanych prac, w tym

Środki własne

Inne źródła

Środki otrzymane w formie dotacji z budżetu Powiatu

Środki dotacji wydatkowane przez spółkę wodną

Środki dotacji nie wykorzystane przez spółkę wodną

Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek budżetu Powiatu Kościańskiego

V. Zestawienie kosztów

L.p.

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy - ilość

Data i nr faktury

Kwota w

RAZEM zł

………………………………………..

……………………………………..
( data )

………………………………………..
pieczęć i podpis
osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »