| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Damasławek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączna kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 23 171 594 zł, z tego:

1)dochody bieżące w kwocie 17 342 824 zł

2)dochody majątkowe w kwocie 5 828 770 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 744 876 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 19 338 493 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)wydatki bieżące w wysokości 17 346 933 zł,

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 519 509 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 545 432 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 364 108 zł,

d) wydatki na obsługę długu - 485 055 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości 1 991 560 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 744 876 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2)wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 647 757 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 3 833 255 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 735 813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 568 914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się limit pożyczek, w kwocie 20000 zł, na wyprzedzające finansowanie wydatków refundowanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanych organizacjom pozarządowym w związku z realizowanymi przez nie projektami.

2. . ustala się limit pożyczek zaciąganych na przejściowe wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej - ze spłatą w roku budżetowym do 572300 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 465 482 zł

2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 109 950 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1)dochody w wysokości 30 500 zł

2)wydatki w wysokości 30 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)udzielania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 20 000 zł,

2)zaciągania pożyczek na przejściowe wyprzedzające finansowanie wydatków realizowanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do kwoty 572300 zł

3)przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszenie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500000 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w:

1)gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54 000 zł,

2)gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 129 577 zł

2)celową w wysokości 41 802 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Ollek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał 1 do uchwały nr XV 94 11 RG plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał 2 do uchwały nr XV 94 11 RG plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał 3 do uchwały nr XV 94 11 RG plan dochodów zadań zleconych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał 4 do uchwały nr XV 94 11 RG plan wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał 5 do uchwały nr XV 94 11 RG plan wydatków majątkowych 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał 6 do uchwały nr XV 94 11 RG przychody i rozchody związane z nadwyżką

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał 7 do uchwały nr XV 94 11 RG dotacje 2012

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał 8 do uchwały nr XV 94 11 RG dochody i wydatki dochodów własnych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał 9 do uchwały nr XV 94 11 RG plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/94/11
Rady Gminy Damasławek
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał 10 do uchwały nr XV 94 11 RG fundusz sołecki 2012


Uzasadnienie

do uchwały nr XV/94/11 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012.

W budżecie ujęto wydatki umożliwiające realizację zadań gminy i podstawowe źródła na ich pokrycie.

W 2012 roku planowane są do zaciągnięcia jedynie pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków UE do wysokości 572300 zł ze spłatą w ramach roku budżetowego oraz udzielenie pożyczki do kwoty 20 000 zł, ze spłatą w roku budżetowym, z przeznaczeniem na uprzednie finansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków UE realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W szczególności 485055 zł kosztów obsługi (odsetki) oraz spłatę 55484914 zł rat. Najistotniejsza częścią spłaty będą spłaty pożyczek na uprzednie finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE. Środki na spłatę będą pochodziły w większości z refundacji uzyskanych przez Gminę w 2012 r. (4 444 937 zł ze środków UE).

Obliczeń dokonano przy następujących założeniach:

1. Zadania bieżące wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 i wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%. Szacowanie wydatków oparto również na zgłoszeniach dodatkowych potrzeb przez poszczególne jednostki. Budżet oświaty uwzględnia koszty eksploatacji nowowybudowanej sali sportowej.

2. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1.09.2012 oraz pozostawienie pozostałych wynagrodzeń na poziomie roku 2011.

3. Podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o kwoty wynikające z uchwał Rady Gminy Damasławek, podjętych na sesji z dnia 27 października 2011r. oraz szacowane stawki planowane do podjęcia na sesji 30 listopada.

4. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów, podobnie jak subwencje.

5. Wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie ceny żyta przyjętej do obliczeń w wysokości 59,00 za 1 dt (po uwzględnieniu obniżki ceny żyta dokonanej uchwałą rady Gminy). Uwzględniono udzielone ulgi ustawowe w podatku.

6. Wpływy z podatku leśnego ustalono na podstawie średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 według komunikatu GUS.

7. Wysokość subwencji jest zgodna z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3-4820-17/2011z 7-10-2011r).

8. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie:

a) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21-10-2011r. (pismo Nr FB.I-2.3110-9/11) dotyczące środków na administrację publiczną i pomoc społeczną,

b) Informacji Biura Wyborczego w Pile z dnia 19-10-2011r. (pismo Nr DPL 3101-22/11),

9. Planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w kwocie 445000 zł.

Wydatki

Na opłatę składek melioracyjnych z budżetu gminy ustala się kwotę 5 000 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano modernizację dwóch przepompowni ścieków w Damasławku i jednej w Niemczynie (zadanie z 2011 r.) w kwocie 45 000 zł

Plan wpłat gminy na rzecz izb rolniczych wynosi 24 797 zł

Ponadto planuje się dochody z refundacji 4000000 zł wydatków poniesionych na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Dział 020 - Leśnictwo

Planuje się dochody z obwodów łowieckich w wysokości 3 150 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Hydrofornie

Przyjmuje się, że wpływy do budżetu za sprzedaż wody i ścieków wraz w odsetkami za nieterminowe wpłaty wyniosą 1091000 zł Kalkulacja szczegółowa kosztów związanych z dostarczaniem wody była przedmiotem analizy na sesji w dniu 27.10.2011 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki:

R.60014 - Drogi powiatowe

Planuje się tu wsparcie powiatu kwotą 10000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Damasławek - Dąbrowa, realizowaną w ramach programu NPPDL 2012.

R.60016 - Drogi publiczne gminne

- utrzymanie bieżące dróg i ulic - 151 000 zł

- wydatki z funduszu sołeckiego na materiały na naprawę dróg tłuczniowych - 28 695 zł

- zakupy dla ewidencji dróg gminnych - 20 000 zł

- remonty cząstkowe dróg i ulic - 120 000 zł

- zimowe i letnie utrzymanie dróg - 115 000 zł

- opłaty za zajęcie pasa "Witacze" - (1 500zł)

R.60095 - Pozostała działalność

- utrzymanie przystanków (wprawianie szyb, naprawy ławek itp.) - 2 000 zł

- zamykanie, otwieranie i sprzątanie przystanku - 2 800 zł

- zakup materiałów - 5 000 zł

-------------

9 800 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

- za wieczyste użytkowanie - 21 624 zł

- za dzierżawę gruntów, czynsze z wynajmu lokali - 175 242zł

- odsprzedaż nadwyżek energii cieplnej - 288 584 zł

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty - 1 000 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia użytkowania wieczystego: 445 000 zł

--------------

931 450 zł

Wydatki

1)Koszty utrzymania ciągnika:

- §4210 paliwo, oleje, części - 20 000 zł

- §4300 naprawy, przegląd, serwis - 2 500 zł

- §4410 delegacje - 250 zł

- §4430 składka OC, opłata za korzystanie ze środowiska - 2000 zł

---------------

24 750 zł

2)Wynagrodzenia bezosobowe - palacze w kotłowniach (§4170) - 7 200 zł

3)Usługi (przeglądy budowlane i kominiarskie budynków mieszkalnych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wynajem lokalu (§4300) - 18 700 zł

4)Wyceny, inwentaryzacja budynków, akty notarialne (§4390) - 15 000 zł

5)Zakup węgla do ogrzewania budynków i materiały do remontów - 96 150 zł

6)Energia elektryczna budynki komunalne - 5 000 zł

7)Ubezpieczenie majątku gminy, opłaty za zanieczyszczenie powietrza (§4430) - 3 700 zł

8)Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (§4600) - 1 500 zł

9)Remonty bieżące (§4270) - 85 000 zł

10)wykup gruntu pod pas zieleni przy ul. Piotrkowickiej (§6060) - 2 000 zł

----------------

234 500 zł

710 - Działalność usługowa

Wydatki

R.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

1)Wynagrodzenie bezosobowe - opiniowanie GKUA (§4170) - 5 400 zł

2)usługi, tym m.in. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn i Damasławek, rejon wsi Turza, Starężynek, Mokronosy, Kopanin, Damasławek, rejon miejscowości Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko, Międzylesie, rejon miejscowości Kołybki - 58 568 zł

3)Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 7 000 zł

4)Publikacja ogłoszeń w prasie - 3 600 zł

--------------

73 968 zł

R.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Prace geodezyjne - 15 000 zł

750 - Administracja publiczna

Uzyskana dotacja na administrację rządową (r.75011) w wysokości 53 000 zł nie zabezpiecza w pełni wydatków na płace i pochodne pracowników wykonujących te zadania i inne koszty działalności, które wynoszą 88 431 zł.

Wydatki na Radę Gminy (r.75022)

Uwzględniono środki:

- w § 3030 na wypłatę diet radnym i sołtysom - 61 945 zł

- w § 4210 na artykuły spożywcze na komisje, sesje i spotkania z sołtysami, a także kwiaty i drobne upominki - 2 500 zł

- w § 4300 na szkolenia i podróże służbowe radnych i sołtysów - 3 950 zł

------------

68 395 zł

Administracja samorządowa (r.75023):

W dochodach ujęto wpłaty za korzystanie z telefonu i energię elektryczną w wysokości 10 496 zł i różne opłaty: 1000 zł

W wydatkach uwzględniono środki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) - 10 500 zł

- fundusz płac obejmuje wydatki na pracowników administracyjnych, hydrofornii, oczyszczalni, wysypiska, pracowników publicznych oraz sezonowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 1 815 477 zł

- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków gminnych i opłat - 72 000 zł

- nie zaplanowano wydatków na wpłaty na PFRON (§4140) ze względu na zatrudnienie w Urzędzie Gminy pracowników niepełnosprawnych.

- w § 4210 uwzględniono (m.in.): węgiel, środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczątki, dzienniki urzędowe, publikacje, czasopisma, materiały do remontu, komputer, zasilacze awaryjne UPS, akcesoria komputerowe, licencje, materiały papiernicze oraz drobne zakupy pozostałe - 137 380 zł

- w § 4300 uwzględniono (m.in.) obsługę prawną Urzędu Gminy, przesyłki pocztowe, monitoring, konserwację urządzeń, naprawy sprzętu, wykonanie instalacji, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne, ogłoszenia w prasie i inne usługi - 96 200 zł

- w § 4260 zakup energii - 27 500 zł

- w § 4270 uwzględniono środki na drobne naprawy - 4 900 zł

- w § 4280 na badania okresowe - 6 200 zł

- w § 4350 na usługi internetowe - 12 700 zł

- w § 4360 na telefonię komórkową - 8 300 zł

- w § 4370 na telefonię stacjonarną - 7 800 zł

- w § 4410 na podróże służbowe (w tym par. 4417 i 4419) - 31 500 zł

- - w § 4430 opłaty i składki (WOKKiS, Stowarzyszenie "Komunikacja", Związek Gmin Wiejskich RP, ubezpieczenia) - 16 844 zł

- w § 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48 790 zł

- w § 4510 na opłaty na rzecz budżetu państwa - 8 000 zł

- w § 4700 na szkolenia zaplanowano - 13 430 zł

- w § 6060 na zakup licencji System Informacji Prawnej - "Lex dla samorządów terytorialnych" - 7 800 zł

-------------------

2 331 721 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (r.75075) - 46 950 zł

W wydatkach uwzględniono m.in. Towarzystwo Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą oraz inne wydatki związane z promocją gminy (np. zakup nagród, statuetek, pater, pucharów, upominków, folderów, wiązanek wręczanych przez wójta, gadżetów reklamowych, publikacji promocyjnych, poczęstunków na spotkaniach i imprezach promujących gminę, promocyjne w gazecie, ogłoszenia, życzenia, drukowanie folderów, tłumaczenia dotyczące współpracy z zagranicą, transport), koszty organizacji zawodów konnych (3000 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa

Na zadanie zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - otrzymaliśmy 852 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

R.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zabezpieczone zostały środki na działalność bieżącą - 117 170 zł

R.75421 - Zarządzanie kryzysowe

Oprócz kwoty ujętej w rezerwie celowej zaplanowano 700 zł na eksploatację telefonu komórkowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.

Obliczeń dochodów, wyszacowanych na kwotę 4 450 706 zł dokonano według zasad określonych w części początkowej uzasadnienia.

W rozdziale 75615 § 2680 ujęto dotację jaką spodziewamy się otrzymać w 2012 r. z PFRON z tytułu udzielonych ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, tj. 22613 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Szacuje się, że kwota odsetek do zapłaty od zaciągniętych pożyczek wyniesie 485 055 zł

Dział 758 -Różne rozliczenia

W zakresie dochodów uzyskaliśmy informację o subwencji ogólnej na 2012 rok w kwocie 8 977 237 zł

na którą się składa :

- część oświatowa - 6 328 761 zł

- część wyrównawcza - 2 639 291 zł

- część równoważąca - 29 185 zł

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych - 15 000 zł

W wydatkach zaplanowano:

- rezerwę ogólną przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki - 129 577 zł

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 41 802 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w kwocie 868314 zł

W rozdziale 80104 dochody w kwocie 56 270zł:

- w §0830 zaplanowano odpłatność za świadczenia przedszkola publicznego ( z tego kwota 22 906 zł stanowi pokrycie kosztów zakupu żywności) - 55 000 zł

- w §0920 zaplanowano odsetki w kwocie 1200 zł

- w §0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 zł

------------

56 270 zł

W rozdziale 80148 zaplanowano dochody z wpływów od uczniów za obiady w stołówce szkolnej:

- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku - 63 688 zł

- Szkoła Niemczyn - 28 016 zł

-------------

91 704 zł

W rozdziale 80110 zaplanowano zwrot (refundację 700000 zł) wydatków dotyczących budowy Sali sportowej przy ZSP w Damasławku.

Wydatki zaplanowano w kwocie 8 436 725 zł

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 4 317 526 zł

1. Zespół Szkół Powszechnych Damasławek - 3 042 704 zł

W tym m.in.:

- koszty osobowe - 2 185 203 zł

- - odpis na ZFŚS - 87 782 zł

- zakup węgla i materiałów - 424 767 zł

- przegląd obiektu szkoły - 13 715 zł

- opłaty pocztowe, bankowe, konserwacja urządzeń, monitoring obiektu, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic - 49 800 zł

- opłaty za zanieczyszczenie środowiska - 15 415 zł

- energia - 107 083 zł

2. Szkoła Podstawowa w Niemczynie - 1 274 802 zł

w tym m.in.:

- koszty osobowe - 965 098 zł

- odpis na ZFŚS - 41 703 zł

- zakup oleju opałowego - 137 160 zł

- zakup mebli do klas i wyposażenia sali gimnastycznej - 5 401 zł

- opłaty bankowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przegląd gaśnic - 12 184 zł

- energia - 14 545 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola: - 775 429 zł

tylko Przedszkole w Damasławku

w tym m.in.:

- opał i materiały - 28 220 zł

- energia - 8 347 zł

- zakup żywności w kwocie 23 547 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 486 788 zł

W tym m.in.:

- koszty osobowe - 1 244 007 zł

- energia - 23 893 zł

- przegląd obiektu szkoły, przegląd gaśnic, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV i drobne usługi - 11 942 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków - 350 681 zł, z czego:

1. usługi, w tym głównie transportowe (wynajem 3 autobusów) i opieka nad młodzieżą: - 314 306 zł,

2. Utrzymanie autobusu szkolnego (paliwo, części zamienne, bhp, naprawy, przeglądy techniczne, ubezpieczenie, podatek): 36 375 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 120 648zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe - 918 485 zł

- zakup węgla - 15 750 zł

- zakup środków czystości, materiałów szkolno-biurowych, materiałów konserwacyjno przem. budowlanych - 13 256 zł

- energia - 12 012 zł

- kursy, szkolenia uczniów - 34 980 zł

- przegląd obiektu szkolnego, - 5 000 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku - 29 990 zł

- w Szkole w Niemczynie - 6 679 zł

- w Przedszkolu w Damasławku - 1 508 zł

---------------------

38 177 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 273 436 zł

1. Zespół Szkół Powszechnych Damasławek - 173 301 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe - 91 420 zł

- zakupy żywności - 63 688 zł

2. Szkoła Podstawowa w Niemczynie - 100 135 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe - 58 264 zł

- zakupy żywności - 28 016 zł

Rozdział 80195: - Pozostała działalność

1. Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w szkołach

- w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku - 38 633 zł

- w Szkole w Niemczynie - 15 795 zł

- realizacja programu edukacyjnego dofinansowanego z UE - 21 140 zł

-------------------

75 568 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Zabezpiecza się na wsparcie prowadzenia hospicjum - 1 000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii: zaplanowano wydatki: 1 000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki - 54 000 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostaną pokryte z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które szacuje się w wysokości - 55 000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przewiduje się dochody ogółem w tym dziale wyniosą 1 841 519 zł, głównie z dotacji z budżetu państwa oraz z odpłatności za usługi. Dochody pozostałe pochodzą z tytułu zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych w kwocie 14 395 zł (w tym zawarta prowizja 5% od wykonanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst).

Na tę działalność w budżecie zabezpiecza się 2 515 714 zł (w tym 1 826 224 zł stanowią dotacje, w tym na zadania zlecone 1 691 023 zł).

R. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansuje się ze środków własnych gminy w kwocie 1 183 zł

R.85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 698 739 zł (w tym 1 688739 zł z dotacji na zadania zlecone; 10000 zł finansuje gmina ze środków własnych)

R.85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym 2285 zł z dotacji na zadania zlecone, 2 736 z dotacji na zadania własne) - 5 705 zł

R.85214-zasiłki i pomoc w naturze (w tym 50 125 zł z dotacji na zadania własne i 239 519 zł ze środków własnych gminy)

- na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe, celowe, w naturze, - 145 823 zł

- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, sprawienie pogrzebu, posiłek, schronienie - 143 821 zł

----------------

289 644 zł

R.85215-dodatki mieszkaniowe finansowane w całości ze środków własnych - 100 000 zł

R.85216-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( w tym 36 000 zł z dotacji na zadania własne, 9 000 zł środki własne gminy) - 45 000 zł

R.85219 - utrzymanie GOPS (w tym 46339 zł z dotacji na zadania własne - 331 856 zł

R.85228-usługi opiekuńcze - środki własne - 3 282 zł

Praca ta wykonywana będzie na podstawie umowy zlecenia.

Przewiduje się wpływy w wysokości 900 zł

R.85295-pozostała działalność:

Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i doposażenie stołówek przeznaczono kwotę 38 305 zł (całość finansuje ze środków własnych gmina).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zabezpiecza się dotację w wysokości 17 000 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poprzez udział w terapii zajęciowej oraz dotację w wysokości 2 000 zł na inne działania w zakresie podtrzymywania aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody :

- - wpływy z opłaty produktowej - 1 300 zł

- wpływy z wysypiska gminnego w kwocie 150 000 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2 500 zł

- wpływy z tytuły opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł

Wydatki:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Oczyszczalnia ścieków

Wydatki bieżące planuje się w wysokości 372 010 zł

Wydatki płacowe zawarte są w dziale Administracja.

Szczegółowa kalkulacja kosztów tej działalności była przedmiotem obrad sesji w dniu 27.10.2011 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami.

Zabezpiecza się kwotę 403 800 zł na wydatki związane z utrzymaniem wysypiska gminnego, w tym m.in. 113 500 zł na opłaty środowiskowe i 165500 zł na dofinansowanie ,,Budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Tomiszewo-Kopaszyn (objęcie udziałów w spółce). Płace i pochodne ujęte są w administracji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakłada się, że koszt utrzymania zieleni wyniesie 34 100 zł (paliwo i części do kosiarek, zakup drzewek i krzewów, nawozy i odżywki, w tym 10800 zł wydatki sołectw). W tej kwocie wydziela się również 5 200 zł na podcinanie gałęzi, wycinkę drzew, naprawę kosiarek oraz 200 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Zabezpiecza się środki na utrzymanie psów w schronisku w kwocie 10 000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Szacuje się, że koszty oświetlenia ulic i dróg wyniosą 358 100 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność: 107 523 zł

Kanalizacja burzowa:

- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się wydatek 6 500 zł

- na usługi pozostałe (serwis separatorów, czyszczenie kanalizacji burzowej itp.) - 37 923zł

- czyszczenie stawów p. poż. na terenie gminy Damasławek - 50 000 zł

- materiały na dofinansowanie konkursów ekologicznych i licencja SIOS - 3 100 zł

- dokarmianie dzikiej zwierzyny i kotów bezpańskich 1 000 zł

Uwzględniono również środki sołeckie w kwocie 27923 zł na udział w kosztach czyszczenia stawu w Damasławku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki: 2 212 820 zł

R.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2 097 840 zł

Dla Gminnego Ośrodka Kultury udziela się dotację w kwocie 338 922 zł,

Szacunkowe dochody GOK poza dotacją stanowią kwotę 30 000 zł.

Planuje się wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie ogółem: 121 381 zł

z czego na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 24 100 zł

na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 656 078 zł

(remont świetlicy w Turzy, Kozielsku, Kopaninie, Starężynie, przebudowę świetlicy w Miedzylesiu i modernizację świetlicy w Mokronosach, budowa świetlicy w Kołybkach i Stępuchowie, wymiana ogrodzenia świetlicy w Międzylesiu - z funduszu sołeckiego)

R. 92116 - Biblioteki - 95 760 zł

Dla Biblioteki Publicznej Gminy Damasławek wraz z Filią w Niemczynie udziela się dotację w kwocie 95 760 zł, z tego koszty osobowe stanowią 2/3.

R.92195- Pozostała działalność w kulturze ustalono w kwocie 19220 zł z przeznaczeniem na - organizację świąt państwowych i uroczystości lokalnych oraz organizację świąt i uroczystości lokalnych organizowanych przez sołectwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody za wynajem sali w kwocie 300 zł

Koszt realizacji zadań gminy w tym zakresie wyliczono w wysokości 174 088 zł,

z tego m.in. na:

- dotacje na krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży - 89 950 zł,

- eksploatację wiejskich boisk sportowych i krzewienie kultury fizycznej (wydatki sołectw) - 20 588 zł

- eksploatacja plaży w Kozielsku i boiska w Damasławku - 63 150 zł

W tak opracowanym budżecie nadwyżka wynosi 3 833 255,00 zł.

Nie zamierza się udzielać poręczeń i gwarancji.

Planowane jest także udzielenie pomocy powiatowi 10000 zł na przebudowę drogi powiatowej Damasławek - Dąbrowa oraz 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla WTZ w Wapnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ollek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »