| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/64/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 stycznia 2012r.

orzekająca częściową nieważność uchwały Nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

I. Stwierdza nieważność wyrażenia "świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą" zamieszczonego w Części "F" w załącznikach uchwały Nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
II. Stwierdza, że uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, poprzez użycie w załączniku Nr 4 w pkt D.2.2. wyrażenia "części budynków mieszkalnych" zamiast wyrażenia "budynków mieszkalnych lub ich części".
III. Uznaje, że naruszenie prawa wskazane w pkt 2 ma charakter nieistotny.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Gminy Włoszakowice postanowiła o określeniu wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr XII/87/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego z powodu sprzeczności jej postanowień z przepisami prawa, wyznaczając termin badania na dzień 12 stycznia 2012 r.

Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zakres przedmiotowy tych regulacji został określony m. in. w art. 18 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy i dotyczy podejmowania uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Tą odrębną ustawą jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 (informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych) i w ust. 9 pkt 1 (deklaracji na podatek od nieruchomości) a w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Podobnie na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, w których to winny być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru tych podatków.

We wszystkich załącznikach dotyczących Informacji oraz Deklaracji w części "F" zamieszczono wyrażenie "świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą". Powyższe nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej uchwały. Żaden ze wskazanych w niej przepisów nie daje możliwości nakładania przez organ stanowiący gminy na podatnika obowiązku potwierdzania danych podatkowych pod groźbą odpowiedzialności karnej. Ponadto wskazać należy, że zapis art. 233 Kodeksu karnego wiąże odpowiedzialność ze składaniem zeznań w toczącym się postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustaw. Odpowiedzialność podatnika za podanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu organowi podatkowemu deklaracji (informacji) lub oświadczenia albo za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych została uregulowana w przepisie art. 56 ustawy Kodeksu karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz.765 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że ustalenie w uchwale obowiązku potwierdzenie przez podatnika złożonych danych z oświadczeniem o świadomości odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zawartości uchwały ustalającej wzory formularzy, informacji i deklaracji podatkowej.

W § 4 przedmiotowej uchwały określono wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyżej przywołanym załączniku Nr 4 pn.: "Deklaracja na podatek od nieruchomości" do przedmiotowej uchwały w części " D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z wyjątkiem zwolnionych) ", w pozycji " D.2 Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części " w pkt 2 określono przedmiot opodatkowania następująco: " związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem ".

Powyższe narusza odpowiednio przepis art. 6 ust. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 litera "b" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 litera "b" wyżej wskazanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika odpowiednio, iż rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem wzór ww. informacji i deklaracji w części dotyczącej podatku od nieruchomości w wyżej określonym zakresie określa nieprawidłowo przedmiot opodatkowania. We wskazanej pozycji D.2.2 informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości pominięto w przedmiocie opodatkowania "budynki mieszkalne".

Kolegium Izby wskazuje, iż uchwały w sprawie podatków należą do kategorii uchwał zaliczanych do prawa miejscowego, zatem ich postanowienia winny być precyzyjne i mieć legalne sformułowania wynikające z powszechnie obwiązujących przepisów w tym przypadku będą to przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskazane w uchwale Kolegium nieprawidłowości, zakwalifikowane jako nieistotne naruszenie prawa, winny być wyeliminowane przez Radę Gminy na najbliższej sesji.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »