| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/31/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 12 stycznia 2012r.

orzekajaca częąściową nieważność uchwały Nr XIII/71/11 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Szamotulskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz.577 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność

postanowienia § 4 ust. 4 oraz zał. Nr 2 "Umowa udzielenia dofinansowania na konserwację rowu melioracji szczegółowej" w uchwale Nr XIII/71/11 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 8 grudnia 2011roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Szamotulskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 19 grudnia 2011r. Rada Powiatu Szamotulskiego, powołując się na art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) określiła tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Szamotulskiego spółkom wodnym, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Powiatu Szamotulskiego o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały z uwagi na sprzeczność jej postanowień z obowiązującymi przepisami prawa. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na dzień 12 stycznia 2012 roku.

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2012 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

Stosownie do art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Przepis art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że na podstawie upoważnień ustawowych radzie powiatu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze powiatu. Zakres przedmiotowy tych regulacji został określony m. in. w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. tj. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Ustawą regulującą zasady udzielania dotacji spółkom wodnym jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze. zm.)

Rada w postanowieniu § 4 ust. 4 uchwały postanowiła o ustaleniu wzoru umowy, a której treść zawarto w zał. nr 2 "Umowa udzielenia dofinansowania na konserwacje rowu melioracji szczegółowej". Kolegium wskazuje, że brak jest podstawy prawnej do stanowienia przez organ stanowiący - Radę Powiatu w postanowieniach uchwały "o wzorze umowy". Powyższe wykracza poza ustawowe upoważnienie dla Rady Powiatu do stanowienia prawa miejscowego na podstawie art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne. Zawieranie umowy stanowi wyłącznie kompetencje organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi iż Zarząd wykonuje uchwały Rady. Kolegium wskazuje, że Rada w postanowieniu § 4 ust. 3 uchwały określiła elementy, które musza być skonkretyzowane w zawieranej umowie o dotacje.

Ponadto analiza uchwały wykazała, że Rada błędnie w podstawie prawnej uchwały wskazała art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Regulacje zawarte w tym przepisie odnoszą się jedynie do sytuacji gdy dotacja przekazywana jest przez jednostkę samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacja zadań tej jednostki.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby orzekło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »