| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.21.2012.2 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 1 lutego 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie "Gronowa" w Lesznie - ze względu na istotne naruszenie prawa

Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnymn (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami)  

orzekam  

nieważność uchwały Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej Leszna z   dnia 29 listopada 2011 roku  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie „Gronowa” w   Lesznie – ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2011 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr XIII/198/2011  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   rejonie „Gronowa” w   Lesznie.  

Uchwała wraz z   całością dokumentacji planistycznej została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu  
5 stycznia 2012 roku.  

Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z   prawem uchwały stwierdził,  
co następuje.  

W dniu 21 października 2010 r. weszła w   życie ustawa z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4   ust. 2   tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w   stosunku do których podjęto uchwałę o   przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a   postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w   życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W   przypadku przedmiotowego planu uchwałę o   przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w   dniu 26 sierpnia 2008 r., a   zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.  

Zgodnie z   art. 17 pkt 13 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z   rozpatrzenia uwag, a   następnie w   niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia. W   takiej sytuacji, w   związku z   brzmieniem art. 17 ustawy, zgodnie z   którym prezydent wykonuje   kolejno   czynności wymienione w   poszczególnych punktach ww. przepisu, winien także dopełnić wymogu wynikającego z   pkt 10 i   ponownie wyłożyć zmieniony projekt planu do publicznego wglądu.  

Analiza porównawcza projektu przedmiotowego planu, wyłożonego do publicznego wglądu w   dniach 04 maja 2011 r. - 27 maja 2011 r. i   planu w   wersji uchwalonej przez Radę Miejską Leszna w   dniu 29 listopada 2011 r. wykazuje szereg różniących się między sobą ustaleń, co wskazuje na dokonanie zmian w   planie po okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, a   przed jego uchwaleniem.  

Różnice między ww. dwiema wersjami dokumentu dotyczą m. in.: zmian w   przeznaczeniu terenów (brak w   uchwalonym planie części dróg dojazdowych komunikujących tereny 106MN – 109 MN, które wyznaczony były w   projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, zmiana przeznaczenia terenu 127   MN   na 124   MN/U   ) czy też sposobów zagospodarowania oraz parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy (zmiany bądź nowe zapisy w   §6 ust. 9   i 16, §13 ust. 3   i 4, §14 ust. 4, 7, 9, 17 i   21, § 33 ust. 3,§ 76 ust. 2   i 3   tekstu uchwały).  

W odniesieniu do zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego organ nadzoru stwierdza, co następuje.  

Na podstawie art. 15 ust. 2   pkt 6   ustawy w   planie miejscowym określa się obowiązkowo parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy. Przepis ten znajduje uszczegółowienie w   § 4   pkt 6   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 26 sierpnia 2003r w   sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), na mocy którego ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w   szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni działki lub terenu, w   tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a   także gabarytów i   wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu.  

W odniesieniu do ww. przepisów ustawy i   rozporządzenia, stwierdzono brak wyznaczenia geometrii dachów dla budynków usługowych na terenach 72MNu, 73MNu, 74MNu, 75MNu i   106MN/U oraz brak wyznaczenia wysokości i   geometrii dachów dla budynków usługowych na terenie 124MN/U.  

Zgodnie z   § 8   ust. 2   rozporządzenia na rysunku planu stosuje się nazewnictwo i   oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu miejscowego z   tekstem planu miejscowego.  

W ocenianym planie, organ nadzoru stwierdził różnice pomiędzy tekstem a   rysunkiem planu w   odniesieniu do terenów: 42KDl (na rysunku oznaczonym jako 42KDd), 80KDW (na rysunku 80KDx) oraz 81KDx (na rysunku 81KDw).  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w   sentencji  

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone w   terminie 30 dni od dnia jego doręczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

                                                                                                  Wojewoda Wielkopolskiego  

                                                                     

                                                                                                                /-/ Piotr Florek  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Szeliga

Księgowa - specjalistka w zakładaniu spółek na Cyprze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »