| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 7 lutego 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Kępińskiego mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, zwanym dalej "podmiotami", na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust 2.

2. Zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa odrębna uchwała.

3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji, o których mowa w ust. 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wydanych na podstawie tej ustawy przepisów wykonawczych.

§ 2. Zarząd Powiatu Kępińskiego podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, zakres zadań własnych, które mogą być zlecone podmiotom, termin składania ofert oraz przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu rozliczenie przekazanych dotacji. Tryb postępowania o udzielenie dotacji

§ 3. 1. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego jest wniosek podmiotu, zawierający ofertę realizacji zadania należącego do zadań samorządu powiatowego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),

2) posiada własny rachunek bankowy,

3) działalność statutowa podmiotu gwarantuje fachową realizację zleconego zadania,

4) zapewni własny wkład rzeczowy lub finansowy w realizację oferowanego zadania.

3. Wnioski rozpatrywane są pod względem:

1) określenia, czy zadanie, które zamierza realizować podmiot ubiegający się o dotację mieści się w zakresie zadań leżących w ustawowej kompetencji samorządu powiatowego,

2) ustalenia, czy w ramach dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych zapewniona jest realizacja proponowanego zadania gwarantująca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,

3) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego w ofercie gwarantuje jego prawidłowe wykonanie,

4) możliwości sfinansowania proponowanego zadania ze środków budżetu Powiatu.

4. Zarząd Powiatu Kępińskiego po dokonaniu oceny i weryfikacji przedłożonych wniosków, proponowane kwoty dotacji umieszcza w projekcie uchwały budżetowej, który przedkłada Radzie Powiatu Kępińskiego, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu.

5. Wielkość przyznanych dotacji określana jest w uchwale budżetowej na dany rok, wyliczając je w załączniku do tej uchwały w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem na dany rok budżetowy, załącznikami której są:

1) oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

2) harmonogram realizacji zadania,

3) oświadczenie podmiotu o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

7. Przekazanie dotacji następuje w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu Powiatu na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu, przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

8. Dotacja może być przekazana w jednej lub w kilku ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty. Sposób rozliczania dotacji

§ 4. 1. Podmiot dotowany dokonuje rozliczenia dotacji przedkładając sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie. Do sprawozdania muszą być załączone potwierdzone kserokopie dowodów księgowych potwierdzających dokonane operacje gospodarcze oraz innych dokumentów dowodowych identyfikujących rodzaj zleconych zadań np. list obecności, ewidencji uczestników, jednostkowych kosztów wyżywienia itp. oraz do wglądu, oryginały dowodów księgowych, o których mowa wyżej. Na oryginałach dowodów księgowych stanowiących rozliczenie dotacji winna zostać umieszczona pieczęć o treści: "Rozliczono z Powiatem Kępińskim. Kępno, dnia ….. podpis".

2. Ocena prawidłowości przedłożonego rozliczenia dotacji dokonywana będzie przez Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie, który prowadzi merytoryczny nadzór nad realizacją zadań objętych dotacją, a pod względem rachunkowym przez Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kępnie, z uwzględnieniem wyników kontroli. Kontrola wykonywania zleconego zadania

§ 5. 1. Kontrola realizacji zleconego zadania dokonywana będzie Wydział Organizacyjny, Spraw Obronnych i Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na sprawdzeniu:

1) zgodności realizacji zadania z zapisami umowy,

2) jakości i terminowości jego realizacji,

3) zgodności sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami i dokumentacją prowadzoną przez podmiot dotowany,

4) sposobu i terminu realizacji wniosków pokontrolnych z ewentualnych wcześniejszych ustaleń kontroli doraźnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »