| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Poniecu

z dnia 11 października 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. Brak treści

1) Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.

2) Trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.

3) Przepisy uchwały dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz trenerów tych drużyn.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. zawodniku - należy przez to rozumieć członka Klubu sportowego, posiadającego licencję zawodnika lub osobę uprawiającą dyscyplinę sportową, nieposiadającą licencji zawodnika, który reprezentuje Klub działający na terenie Gminy Poniec,

2. trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów lub uprawnienia instruktorskie i szkoląc zawodnika przyczynia się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3. wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub innych turniejach sportowych o charakterze międzynarodowym,

4. wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych oraz innych zawodników osiągających szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych organizowanych w kraju.

§ 4. Brak treści

1) Burmistrz Ponieca może przyznać nagrody lub wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Poniec.

2) Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1. dane osobowe kandydata /kandydatów/ do nagrody lub wyróżnienia,

2. nazwę i adres wnioskodawcy,

3. informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,

4. uzasadnienie wniosku.

3) Wniosek składa się do 15 lutego za osiągnięcia w roku poprzednim.

4) O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Ponieca zawiadamia nagrodzonego /wyróżnionego/ oraz wnioskodawcę, informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

§ 5. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać:

1. zawodnikowi, który jednocześnie:

a) w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

2. trenerowi, który jednocześnie:

a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów.

§ 6. Brak treści

1) Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty:

1. dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych - 2 000,00 zł.

2. dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych - 5 000,00 zł. /drużyny/;

3. dla trenera 1 000,00 zł.

2) Wysokość oraz formę nagrody, w ramach kwot określonych w ust.1, ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 7. Brak treści

1) Wyróżnienie przyznaje się w formie pucharu, statuetki lub dyplomu.

2) Formę wyróżnienia ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 8. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Poniec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »