| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/94/12 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 403 ust. 1, ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rawickiego na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia regulaminów udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/94/12
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 1. 1. Z budżetu Powiatu Rawickiego mogą być przekazywane środki w formie dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją" na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w ust. 2.

2. Finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

11) wspomaganie ekologicznych form transportu;

12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenia gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków;

14) profilaktyką zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

17) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym;

20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

§ 2. Dotacje mogą być udzielane na inwestycje, o których mowa w §1 ust. 2, realizowane na terenie Powiatu Rawickiego przez:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 3. Podstawą przyznania dotacji jest rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Rawickiego wniosku sporządzonego przez podmiot ubiegający się o dotację, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad.

§ 4. 1. Przy ocenie i wyborze wniosków o udzielenie dotacji stosowane będą następujące kryteria:

1) zgodność planowanej inwestycji z najważniejszymi potrzebami Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którymi są:

a) poprawa jakości wód, gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa,

b) gospodarka odpadami,

c) ochrona powietrza atmosferycznego,

d) ochrona przyrody,

e) edukacja ekologiczna;

2) efektywność ekologiczna - eliminacja uciążliwości dla środowiska, położenie i zasięg oddziaływania, oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa;

3) efektywność ekonomiczno-techniczna - udział środków własnych inwestora w finansowaniu zadania, planowany okres i metody realizacji, nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych;

4) plan wydatków budżetowych Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) spełnianie przez wnioskodawcę wymogów formalnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i niniejszych zasad;

2. Wnioski złożone po zakończeniu inwestycji nie będą rozpatrywane.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji uzależnia się od wywiązywania się przez wnioskodawcę z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i składania sprawozdań w tym zakresie, w związku z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do realizacji inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

3. Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 wnioskodawca potwierdza pisemnym oświadczeniem, przed zawarciem umowy dotacji.

4. Dotacja dla przedsiębiorców udzielana jest z uwzględnieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenia związane z otrzymaną pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. zgodnie z zakresem określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Powiat Rawicki z podmiotem realizującym inwestycję. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego;

2) wysokość dotacji;

3) planowany koszt inwestycji, sposób jej finansowania i termin zakończenia;

4) termin i sposób wypłaty dotacji;

5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

8) terminy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

9) zakres uprawnień kontrolnych Powiatu związanych z udzieleniem i wykorzystaniem dotacji;

10) sankcje za nieprawidłową realizację umowy.

§ 7. 1. Dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji inwestycji brutto, jeżeli podatek VAT stanowi koszt wnioskodawcy lub netto - jeżeli podatek VAT nie jest kosztem wnioskodawcy.

2. Podatek VAT jest lub nie jest kwalifikowany jako kaszt na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

2. Potwierdzeniem wykonania zadania pod względem rzeczowym jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

3. W celu rozliczenia dotacji dotowany składa:

1) sprawozdanie z uzyskanego efektu ekologicznego i ekonomiczno-technicznego;

2) zestawienie poniesionych kosztów i wykaz źródeł finansowania;

3) kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem, świadczące o pokryciu kosztów realizacji zadania;

4) inne dokumenty określone w umowie dotacji.

Załącznik do Zasad udzielenia dotacji celowej

z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie

ochrony środowiska i gospodarki wodnej

oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

i sposób jej rozliczania.

…................................., dnia …...............

…..................................................

/wnioskodawca/

ZARZĄD
POWIATU RAWICKIEGO
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Wnioskujemy o udzielenie dotacji celowej w wysokości …...........................................

(słownie: …......................................................................................................................)

2. Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: ….................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

A. Charakterystyka inwestycji

1. Syntetyczny opis techniczny oraz stosowanej technologii, w tym rodzaj urządzeń, ich producent, sposób realizacji

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………...

2. Lokalizacja inwestycji

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

3. Efekt ekologiczny

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia (miesiąc i rok)

….......................................................................................................................................

5. Koszt inwestycji oraz źródła finansowania

….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

6. Aktualny stopień zaawansowania inwestycji w zł i w %

….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

7. Stan formalno-prawny przygotowywanej inwestycji (informacja nt. posiadanych i przewidywanych decyzji administracyjnych, uzgodnień, itp.)

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

B. Dane dotyczące wnioskodawcy

1. Pełna nazwa i adres wnioskodawcy oraz telefon i faks

….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...

2. Status prawny wnioskodawcy

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

3. Rachunek bankowy (nazwa banku i numer rachunku)

….......................................................................................................................................

….................................................

/podpis i pieczątka osób upoważnionych

do reprezentowania wnioskodawcy/

Osoba prowadząca sprawę

…............................................

….............................................

/imię i nazwisko, nr tel. i faksu/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/94/12
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zasady udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rawickiego
na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 1. Z budżetu Powiatu Rawickiego mogą być przekazywane środki w formie dotacji celowej, zwane dalej "dotacją" na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Powiatu Rawickiego.

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają koszty kompleksowej usługi obejmującej:

1) rozbiórkę pokryć dachowych i płyt elewacyjnych zawierających azbest;

2) zabezpieczenie odpadów azbestowych w czasie prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) załadunek, transport i utylizację odpadów;

4) oczyszczenie terenu prac z pyłu azbestowego.

2. Dofinansowane mogą być również koszty usługi obejmującej:

1) załadunek, transport i utylizację odpadów azbestowych, składowanych na terenie nieruchomości;

2) oczyszczenie terenu składowania z pyłu azbestowego.

3. Określone w ust. 1 i ust. 2 usługi mogą być wykonane wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających przewidziane przepisami prawa uprawnienia.

§ 3. 1. Dofinansowanie może być udzielane na zadania usuwania azbestu realizowane przez:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie tytułu prawnego (własność, współwłasność, najem, użyczenie) do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Rawickiego.

3. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a wnioskodawca będący współwłaścicielem dołącza zgody na wykonanie zadania udzielone przez pozostałych współwłaścicieli.

§ 4. 1. Ubiegający się o dofinansowanie składa pisemny wniosek, którego wzór wraz z wykazem dokumentów do załączenia jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawiczu www.powiatrawicki.pl lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa. Wzór wniosku i wykaz wymaganych dokumentów stanowi załącznik do niniejszych zasad.

2. Wnioski można składać lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz, w okresie od początku stycznia do końca kwietnia danego roku.

3. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością (datą) wpływu.

4. Wnioski o dofinansowanie złożone po wykonaniu rozbiórki i utylizacji azbestu "we własnym zakresie" oraz wnioski niekompletne i złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

5. Po rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Powiatu Rawickiego wnioskodawca zostaje pisemnie zawiadomiony o przyznaniu lub odmowie udzielenia dofinansowania, z podaniem przyczyn odmowy.

§ 5. Usługi, o których mowa w §2 ust. 1 i ust. 2 będą wykonywane przez przedsiębiorcę zwanego dalej "wykonawcą", wybranego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów usług, o których mowa w §2 ust. 1 i ust. 2 następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez Powiat Rawicki z wnioskodawcą, po dokonaniu wyboru wykonawcy usług.

2. Umowa dotacji określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy i lokalizację usługi;

2) wykonawcę usługi;

3) termin wykonania i rozliczenia usługi;

4) sposób rozliczenia dotacji w formie protokołu odbioru robót, komisyjnego przeważenia odpadów azbestowych i wyliczenia kwoty dofinansowania;

5) sposób przekazania dotacji;

6) termin zwrotu dotacji pobranej nienależnie, określony w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

7) zakres uprawnień kontrolnych Powiatu Rawickiego;

8) sankcje za nieprawidłową realizację umowy.

§ 7. 1. Wnioskodawcy, u którego podatek VAT jest kosztem Powiat Rawicki pokrywa 80% kosztów wykonanej usługi brutto, przekazując środki na konto bankowe wykonawcy, zgodnie z przyjętą od niego fakturą.

2. Wnioskodawcy, u którego podatek VAT nie stanowi kosztów Powiat Rawicki pokrywa dotacją 80% kosztów usługi netto, przekazując środki na jego konto bankowe w ciągu 21 dni od przedłożenia oryginału faktury otrzymanej od wykonawcy usługi wraz z dowodem dokonania zapłaty.

3. Podatek VAT jest lub nie jest kwalifikowany jako koszt na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy.

§ 8. Jeden wnioskodawca może otrzymać w ciągu roku dotację na utylizację maksymalnie 4000 kg odpadów azbestowych.

§ 9. Ubiegający się o dotację podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przed zawarciem umowy do złożenia zaświadczeń związanych z otrzymaną pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 10. Ubiegająca się o dotację osoba prawna lub przedsiębiorca są zobowiązani do złożenia przed zawarciem umowy oświadczenia o wykonywaniu obowiązku składania sprawozdań i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Załącznik do Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rawickiego

na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest

oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

i sposobu jej rozliczania.

WNIOSEK
o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

1. Wnioskodawca …...............................................................................

/ imię i nazwisko, nazwa jednostki/

2. Adres wnioskodawcy

Miejscowość …..............................................................................................................................

ulica …........................................................... nr domu …........ nr mieszkania ….......

kod pocztowy …................ miejscowość ….......................................

tel. kontaktowy ….............................................................................................................

3. Lokalizacja planowanych prac …...............................................................

obręb …................................................. nr działki …...............................

4. Tytuł prawny do nieruchomości

….......................................................................................................................................

/własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny/

5. Rodzaj odpadów …...........................................................................................................

….......................................................................................................................................

/płyty eternitowe faliste, płaskie, inny odpad/

6. Ilość szacunkowa odpadów

- powierzchnia dachu, elewacji …................................................... m2

- materiał nieużytkowany …............................... m2; ….................. kg

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane wypełniłem/am/ zgodnie z prawdą oraz, że zapoznałem/am/ się z postanowieniami Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Rawickiego na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

….............................................................

data i podpis wnioskodawcy

1. Adnotacje urzędowe …....................................................................................................

….......................................................................................................................................

Uwaga:

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajduje się na odwrocie.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku
o dofinansowanie usunięcia odpadów zawierających azbest:

1. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości na wykonanie usługi, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem.

2. Pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie usługi, jeżeli wnioskodawca jest współwłaścicielem tej nieruchomości.

3. Kopia zgłoszenia robót budowlanych (polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest) lub pozwolenia na budowę - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

4. Zaświadczenie wójta, burmistrza (w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami), marszałka województwa o zinwentaryzowaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

5. "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/94/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 229, poz. 1498) określa, że finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji określa rada powiatu. Uchwała Nr IV/28/11 Rady Powiatu Rawickiego podjęta w tej sprawie w dniu 24 lutego 2011 r. wymaga uszczegółowienia i dostosowania niektórych postanowień do obowiązujących przepisów prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »