| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/128/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, Poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r Nr 109, poz.747; z 2008r Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 Nr 56, poz. 458; z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 19, pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484; z 2006r Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art.28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz.60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz.1635; z 2007r Nr 105, poz.721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz.818, Nr 192, poz.1378; z 2008r Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318, 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011r. Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/128/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 01 lutego 2008r w sprawie zarządzenia na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 42, poz. 877 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) - w § 3, ust.1, pkt2) nazwisko "Lucyna Kańska" zastepuje się nazwiskiem:Adam Drożdżal"

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

"§ 4.1. Z zastrzeżeniem ust.2, inkaso podatku od nieruchomości od podatników z terenu miasta powierza się Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Osiedla Batorego nr 32.

2. Inkaso podatku od nieruchomości od podatników będących najemcami lokali należących do gminy Nowy Tomyśl i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. należy do tego Przedsiębiorstwa."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Tomasz Wlekły


Uzasadnienie

Stosownie do art.28 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa - rady gmin mogą ustalać wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. Przepisy powołanych ustaw: o podatku rolnym, podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych upoważniają rady gmin do zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, do określania inkasentów tych podatków oraz do określania wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała dotyczy poboru wymienionych podatków na terenach wiejskich i na terenie miasta Nowy Tomyśl, wyłącznie od osób fizycznych. Ma ona na celu ułatwienie podatnikom terminowego rozliczania się z podatku, bez konieczności osobistego udawania się do kasy Urzędu Miejskiego. Celem jest też usprawnienie poboru podatków poprzez wprowadzenie pośrednictwa inkasentów. Podjęta w tej sprawie w dniu 01 lutego 2008 roku uchwała Nr XVIII/128/2008 musi zostać zmieniona, ponieważ doszło do zmiany sołtysa we wsi Boruja Nowa. Mając na uwadze podane okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »