| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/208/12 Rady Miejskiej w Obornikach

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki służebnościami gruntowymi oraz służebnościami przesyłu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki:

1) służebnościami gruntowymi (nieruchomości obciążanych) na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnących);

2) służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 2. 1. Treść ustanowionej służebności gruntowej oraz służebności przesyłu powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie z nieruchomości obciążonej w szczególności poprzez wykorzystanie istniejącego na nieruchomości układu komunikacyjnego.

2. Służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, w tym zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Obornik do obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki służebnościami gruntowymi oraz służebnościami przesyłu bez uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Obornikach z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Obciążanie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi oraz służebnościami przesyłu następuje za odpowiednim wynagrodzeniem.

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Oborniki z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością będzie określona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dla danej nieruchomości. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo lub w formie opłaty rocznej.

§ 5. Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu uregulowane będzie umową zawartą w formie aktu notarialnego. Koszty związane z ustanowieniem służebności, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi właściciel nieruchomości władnącej lub przedsiębiorca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Hetmański


Uzasadnienie

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej lub służebności przesyłu.

Służebność gruntowa polega na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, iż właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź na tym, iż właścicielowi nieruchomości nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych.

Służebność przesyłu jest prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Obecnie powstała konieczność uregulowania kwestii dotyczących umieszczenia urządzeń na terenie miasta i gminy Oborniki.

Z uwagi, iż przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się do organu o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, a następnie w konsekwencji na obciążenie nieruchomości stanowiące własność Gminy Oborniki służebnościami gruntowymi i przesyłu, przyjęcie zasad obciążania nieruchomości spowoduje, iż Burmistrz Obornik nie będzie zobowiązany w każdym indywidualnym przypadku występować do Rady Miejskiej, ale w oparciu o regulacje przyjęte w tej uchwale.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »