| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Czermin

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Czermin na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,222,235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy Czermin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 rok w wysokości 16.985.114 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 13.077.392 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3.907.722 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.588.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.507.722 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 13.213.688 zł. z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 11.506.006 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.707.682 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.588.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki majątkowe, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.046.860 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 3.771.426 zł. którą w całości przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.771.426 zł. w tym z tytułu spłat kredytów na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.881.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 w wysokości 50.000 zł, z tego: poręczeń do kwoty 50.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 72.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się:

a) w kwocie 66.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

b) w kwocie 6.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska o których mowa w przepisach prawo ochrony środowiska w wysokości 15.000 zł. oraz wydatki finansowane z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu gospodarki komunalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wydatki jednostek pomocniczych, w tym funduszu sołeckiego ustala się w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 20.000 zł.

2. Celową: w wysokości 30.000 zł. w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 5 do uchwały,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Określa się sumę 300.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: określa się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.000 zł podlegające zwrotowi do budżetu państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.rtf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.rtf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.rtf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.rtf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7- środowisko

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 8 - dotacje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.rtf

Załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/52/11
Rady Gminy Czermin
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik nr 10 sołectwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »