reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/198/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2005r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się zasady udzielania spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych (zwanych dalej dotacją), trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Swarzędz.

§ 2.

Spółka wodna może uzyskać dotację z budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych będących w zarządzie spółki oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Swarzędz.

§ 3.

Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.

§ 4.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym zostanie określona w budżecie Gminy Swarzędz.

§ 5.

Udzielenie dotacji następuje na pisemny wniosek spółki wodnej.

§ 6.

Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać:

a) dane o spółce wodnej ubiegajacej się o dotację na realizację zadania zawierające: pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

b) opis zadania proponowanego do realizacji,

c) termin i miejsce realizacji zadania,

d) kalkulację kosztów realizacji zadania,

e) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizcji zadania,

f) numer rachunku bankowego spółki wodnej.

§ 7.

1)Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 września roku poprzedzajacego rok przyznania dotacji.

2)Wnioski o przyznanie dotacji na 2012 rok należy złożyć do dnia 30 marca 2012 roku.

§ 8.

Wnioski niespełniające wymogów nie podlegają rozpatrzeniu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

§ 9.

Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 5 następuje po przyjęciu przez Radę Miejską w Swarzędzu uchwały budżetowej.

§ 10.

Jeżeli wniosek spełnia wymogi określone w § 6 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzyga w przedmiocie udzielenia dotacji oraz jej wysokości.

§ 11.

1)Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a spółką wodną.

2)Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej zostanie określony w umowie, o której mowa w ust. 1.

§ 12.

Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia i przekazania do odbioru prac każdego poszczególnego zadania w terminie 7 dni od zakończenia prac.

§ 13.

Spółka wodna, która otrzymała dotację zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

§ 14.

Zadanie podlega kontroli pod względem:

a) faktycznego wykonania zadania,

b) rzetelności,

c) zgodności z umową,

d) zgodności z przedłożonymi dokumentami.

§ 15.

1)Spółka wodna, która otrzymała dotację zobowiązana jest do przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz rozliczenia dotacji pod względem rzeczowo - finansowym do dnia 10 grudnia roku przyznania dotacji.

2)Rozliczenie winno obejmować sprawozdanie z wykonania zadania, sprawozdanie opisowe oraz kosztorys powykonawczy dotyczący wydatków poniesionych na realizację zadania.

3)W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy Swarzędz w terminach przewidziantych w art. 251 ustawy o finansach publicznych.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania okreslają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego ze spółką wodną. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama