reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.52.2012.8 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 5 marca 2012r.

orzekające częściową nieważność uchwały Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Statutu Gminy Zbąszyń

              Na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.).  

orzekam  

              nieważność § 61 ust. 2, § 72, § 74 ust. 1, § 23 ust. 2   i 3   oraz § 111 uchwały Nr XVI/177/12 Rady Miejskiej w   Zbąszyniu z   dnia 31 stycznia 2012 roku w   sprawie Statutu Gminy Zbąszyń - ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

              W dniu 31 stycznia 2012 roku Rada Miejska w   Zbąszyniu podjęła uchwałę  
nr XVI/177/12 w   sprawie Statutu Gminy Zbąszyń.  

              Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 07 lutego 2012 roku.  

              Uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 3   ust. a, art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z   prawem uchwały, stwierdził  
co następuje:  

              Zgodnie z   zasadą wyrażoną w   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z   dnia 7   kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i   w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i   w granicach prawa w   zakresie podejmowania rozstrzygnięć przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z   przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z   przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok WSA w   Łodzi z   dnia 21.01.2009r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z   dnia 20 kwietnia 1999r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).  

                            Statutgminy jest aktem prawa miejscowego, który zgodnie z   art. 87 ust. 2   Konstytucji RP, zaliczany jest do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Z   treścią tego przepisu koresponduje regulacja art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).– zwanej dalej „u.s.g.” - w   myśl której gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, jednakże wyłącznie na podstawie i   w granicach upoważnień zakreślonych w   ustawach. Przy czym rada gminy nie ma prawa do nie posiadającego umocowania w   normie ustawowej ukształtowania podstaw prawnych działania samorządu gminnego. Rada gminy obowiązana jest więc przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej przez ustawę w   zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a   w ramach udzielonej jej delegacji w   tych działaniach nie może wkraczać w   materię uregulowaną ustawą. Ponadto określona art. 18 ust. 2   pkt 1   u.s.g. samodzielność rady gminy w   zakresie kształtowania struktury organizacyjnej może być realizowana tylko i   wyłącznie w   granicach obowiązującego prawa, przez co regulacje statutowe nie mogą pozostawać w   sprzeczności z   zapisami aktów wyższego rzędu, w   tym ustawy o   samorządzie gminnym (art. 169 ust. 4   Konstytucji RP).  

              W § 23 ust. 2   i 3   Statutu Gminy Zbąszyń postanowiono, iż „ w   sesjach Rady uczestniczą – z   głosem doradczym – burmistrz, Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz i   Skarbnik Gminy. Do udziału w   sesjach rady mogą zostać zobowiązaniu kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady”. Ponadto w   § 111 Statutu postanowiono, iż „Burmistrz uczestniczy w   sesjach Rady”. W   opinii organu nadzoru powyższe regulacje istotnie naruszają treść art. 30 ust. 2   u.s.g. i   art. 7   Konstytucji RP, bowiem ustawa o   samorządzie gminnym (art. 30 ust. 2   u.s.g.) nie nakłada na Burmistrza obowiązku uczestniczenia w   sesjach rady. Jest to jedynie uprawnienie Burmistrza jako organu przygotowującego projekty uchwał rady gminy. Rada gminy nie posiada także uprawnienia do nakładania obowiązkuuczestniczenia w   sesjach Rady innych osób spośród pracowników Urzędu. To do organu wykonawczego gminy należy powierzanie pracownikom Urzędu określonych obowiązków, w   tym w   zakresie udziału w   sesjach Rady.  

W przepisie § 61 ust. 2   Statutu przyjęto, że „jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z   kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe” Przyjęcie takiego rozwiązania pozostaje w   sprzeczności ze stanowiskiem określonym w   orzecznictwie, zgodnie z   którym, „... jeżeli w   takim głosowaniu wygrywa jedna z   możliwości, to nie można wszystkich głosów złożonych na pozostałe traktować jako oddanych przeciw tej, która wygrała. Przekształciłoby to warunek większości zwykłej w   warunek większości bezwzględnej” (por. wyrok NSA oz. w   Krakowie z   dnia 20.12.1994r., SA/Kr 2423/94 ONSA 1995/4/182).  

W myśl art.. 128 ustawy z   dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) zaświadczenia o   wyborze wydaje radnym gminna komisja wyborcza. Wzór zaświadczenia określa Państwowa Komisja Wyborcza. Wzór zaświadczenia został określony jak załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z   dnia 27 września 2010 roku w   sprawie ustalenia wzorów protokołów i   zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze, oraz zaświadczeń o   wyborze na radnego, stosowanych w   wyborach do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i   rad dzielnic m. st. Warszawy (MP z   2010 r. Nr 73, poz. 923). Z   powyższej normy jednoznacznie wynika, iż kompetencje do wydawania dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji radnego posiada jedynie gminna komisja wyborcza. Poza przepisami ww. ustawy przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przyznają innym niż właściwa komisja wyborcza organom władzy publicznej kompetencji do wydawania dokumentów potwierdzających status radnego   .   W konsekwencji za niezgody z   prawem należy uznać zapis § 74 ust. 1   Statutu upoważniający Burmistrza do wystawiania dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji radnego.  

W opinii organu nadzoru także zapis § 72 Statutu został podjęty bez upoważnienia ustawowego. Zgodnie z   tym zapisem Przewodniczący Rady może wnioskować o   udzielenieradnemuupomnienia w   przypadku notorycznego uchylania się od wykonywania jego obowiązków. Uchwałę w   ww. sprawie Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe. Tymczasem ani przepisy ustawy o   samorządzie gminnym ani przepisy ww. ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw czy Kodeksu wyborczego nie uzasadniają stosowania przez radę gminy wobec poszczególnych radnych środków dyscyplinujących w   razie niewykonywania przez nich swoich obowiązków, a   także zawiadamiania mieszkańców gminy o   zastosowaniu takich środków wobec radnego (por. wyrok NSA z   dnia 17 listopada 1995 r., SA/Wr 2515/95, OSS 1996, nr 1, poz. 13).  

Mając na uwadze powyższe niniejszej rozstrzygnięcie jest w   pełni uzasadnione.  

              Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu w   terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek\  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Chechelska-Dziepak

Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, mediator sądowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama