| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.62.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 22 marca 2012r.

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność § 9 Uchwały Nr XI/96/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w zakresie obowiązywania przedmiotowej uchwały od dnia 1 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 79 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)  

orzekam  

nieważność § 9   Uchwały Nr XI/96/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z   dnia 29 lutego 2012 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w   całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej w   zakresie obowiązywania przedmiotowej uchwały od dnia 1   stycznia 2012 roku.- ze względu na istotne naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

Uchwała Nr XI/96/12 Rady Powiatu Nowotomyskiego z   dnia 29 lutego 2012 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 7   marca 2012 roku.  


Powyższą uchwałę podjęto na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm. z   związku z   art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).  

Dokonując oceny zgodności z   prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził co następuje:  

W § 9   przedmiotowej uchwały rada powiatu postanowiła, iż uchwała ta podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

W ocenie organu nadzoru rada powiatu podjęła tę uchwałę, w   części wskazanej w   sentencji, z   istotnym naruszeniem prawa.  

Ogólna konstytucyjna zasada dotycząca obowiązywania prawa wynikająca z   art. 88 ust. 1   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż warunkiem wejścia w   życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.  

Z przepisu tego wynika wniosek, że data ogłoszenia przepisu prawnego jest datą początkową, od której może on wejść w   życie (obowiązywać). Z   ustępu 2   tegoż przepisu wynika natomiast, że zasady i   tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. Ustawą tą jest ustawa z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.).  

Stosownie do treści art. 4   ust. 1   ww. ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w   dziennikach urzędowych wchodzą w   życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny w   swych przepisach określi termin dłuższy. Minimalne vacatio legis wynosi więc 14 dni. Wprawdzie w   „uzasadnionych przypadkach” ustawa dopuszcza wejście w   życie aktów prawa miejscowego w   terminie krótszym niż 14-dniowy od daty ogłoszenia, ale tego wyjątku nie można interpretować rozszerzająco i   uznawać wszelkie sytuacje za „uzasadnione przypadki”. Poza tym ten przepis również nie zezwala na wejście w   życie i   stosowanie aktu normatywnego przed dniem jego ogłoszenia w   dzienniku urzędowym.  

              Zatem wprowadzenie na końcu § 9   zapisu o   obowiązywaniu uchwały od dnia 1   stycznia 2012 r. – biorąc pod uwagę datę podjęcia uchwały 29 lutego 2012 r. – jest jednocześnie nadaniem uchwale mocy wstecznej w   stosunku do daty wejścia uchwały w   życie poprzez jej ogłoszenie o   charakterze promulgacyjnym.  

Nadzór nad działalnością powiatu sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z   prawem (art. 77 ustawy o   samorządzie powiatowym). Tak więc, w   przypadku istotnego naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany - zgodnie z   dyspozycją wynikającą z   art. 79 ust. 1   tej ustawy – orzec o   nieważności uchwały w   całości lub w   części.  

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że postanowienie § 9   uchwały Nr XI/96/12 z   dnia 29 lutego 2012 r., według którego uchwała ta ma moc obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r., stanowi istotne naruszenie art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych, dlatego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne i   należało orzec, jak w   sentencji.  

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu w   terminie 30 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    /-/ Piotr Florek  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »