| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/154/11 Rady Gminy Kościan

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad dofinansowywania z budżetu Gminy Kościan budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami), Rada Gminy Kościan, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościan


Jan Szczepaniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.

W dniu 4 grudnia 2008r. Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę nr XXII/215/2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Następnie, w dniu 11 maja 2011r. Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę nr VI/62/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/215/2008 Rady Gminy Kościan z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedmiotowa zmiana została podyktowana nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zmianami) wprowadzoną przez ustawę z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawy ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r., Nr 215, poz. 1664), na podstawie której zlikwidowano z dniem 1 stycznia 2010r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co powodowało że postanowienia Regulaminu nie mogły być realizowane.

Uchwałą nr 23/1986/2011 z dnia 30 listopada 2011r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekło nieważność uchwały Rady Gminy z dnia 11 maja 2011r., przede wszystkim z uwagi na likwidację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym, stosownie do delegacji ustawodawcy, określonej w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami) należy na nowo określić zasady udzielania z budżetu Gminy Kościan dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały i wnoszę o jej podjęcie.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kościan na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 1.

Regulamin określa zasady przyznawania przez Gminę Kościan dofinansowania na realizację przedsięwzięć, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą zlokalizowane na terenie Gminy.

§ 2.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ze środków budżetu Gminy Kościan, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

§ 3.

Dofinansowanie przysługuje:

1. podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym, przy czym w imieniu wnioskodawcy działać musi upoważniony organ tej wspólnoty,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom,

2. jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

§ 4.

1. Dofinansowanie może zostać udzielone na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się - zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Kościan - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

2. Dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych lub rolnych, których przepustowość nie przekracza 5m3/d,

§ 5.

1. Wysokość dofinansowania ze środków Gminy Kościan dla jednego przedsięwzięcia wynosić będzie do 3.000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych).

2. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji przedsięwzięcia, poniesione przez podmiot otrzymujący dofinansowanie po podpisaniu umowy z Gminą Kościan.

3. Finansowaniu podlegają wyłącznie wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą, wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków.

§ 6.

1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Kościan.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wymienione w §3, mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kościan. W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowana wieczystego, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości albo użytkownika wieczystego. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok w którym ma być udzielone dofinansowanie.

5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia. Ostateczny termin uzupełnienia wniosku upływa każdorazowo w dniu 31 października danego roku. Wniosek jest kompletny, jeżeli został właściwie wypełniony i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty pozwalające na jego rozpatrzenie.

6. Wnioski rozpatruje powołana przez Wójta Gminy komisja w składzie trzyosobowym w terminie do 15 listopada danego roku.

7. Wójt Gminy Kościan powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania lub o odmowie dofinansowania.

8. Podpisanie umowy z wnioskodawcą następuje po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Gminy Kościan na rok następny po złożeniu wniosku.

§ 7.

1. Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem należy wykonać w terminie do dnia 30 września roku, na który zostało udzielone dofinansowanie.

2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia wnioskodawca zgłosi Gminie jego wykonanie oraz dostarczy dokumenty wymienione w §8 ust. 2.

3. W terminie do trzydziestu dni po dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót objętych dofinansowaniem, w celu dokonania odbioru zostanie przeprowadzona kontrola wykonania zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Kościan.

4. Wzór zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8.

1. Wypłata dofinansowania nastąpi w terminie 14 dni od dokonania odbioru robót będących przedmiotem dofinansowania.

2. Wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę:

a) kserokopii dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

b) kserokopii dokumentu potwierdzającego niewniesienie sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, co do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

c) kserokopii faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów,

§ 9.

1. W terminie 5 lat od daty przyznania dofinansowania Wójt Gminy Kościan ma prawo do kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, na której budowę przyznane zostało dofinansowanie.

2. W przypadku stwierdzenia braku prawidłowej eksploatacji oczyszczalni udzielone dofinansowanie podlega zwrotowi.

3. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania, powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dofinansowania do dnia zwrotu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/154/11
Rady Gminy Kościan
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »