reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Powiatu Kaliskiego; Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie wykonania prowadzenia zadań związanych z udzielaniem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego

1) Krzysztofa Nosala - Starostę Kaliskiego,

2) Andrzeja Dolnego - Wicestarostę, zwanym w treści porozumienia "Powierzającym", a Miastem Kalisz - miastem na prawach powiatu, reprezentowanym przez Janusza Pęcherza - Prezydenta Miasta Kalisza, zwanym w treści porozumienia "Przyjmującym".

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488) oraz uchwały Nr XV/163/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Kalisz - miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty i uchwały Nr XX/261/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 08.03.202 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kaliskim

strony porozumienia ustalają, co następuje :

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

§ 2. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych zdań oraz za sprawną organizację ich załatwiania.

§ 3. Powierzający zastrzega sobie prawo nadzoru nad realizacją powierzonych zadań, w szczególności poprzez:

1) żądanie informacji o realizacji zadań,

2) wgląd do dokumentacji związanej z realizacją zadań.

§ 4. Na realizację zadań określonych w § 1 porozumienia, Powierzający przeznaczy z budżetu Powiatu Kaliskiego, na 2012 r. kwotę 612.311 zł (słownie złotych: sześćset dwanaście tysięcy trzysta jedenaście).

§ 5. Środki finansowe, o których mowa w § 4 porozumienia zostaną przekazane na konto Przyjmującego: Bank Zachodni WBK S.A. I 0/Kalisz 07 1090 1128 0000 0000 1201 5792 w następujących terminach:

1) I rata w kwocie 212.311 zł (słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy trzysta jedenaście) do dnia 30 kwietnia 2012 r.,

2) II rata w kwocie 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) do dnia 31 sierpnia 2012 r.,

3) III rata w kwocie 200.000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) do dnia 31 października 2012 r.

§ 6. Przyjmujący zobowiązany jest przedłożyć Powierzającemu rozliczenie rzeczowo-finansowe z wykorzystania dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.

§ 7. 1. W przypadku niewykonania porozumienia dotacja podlega zwrotowi w całości w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin obowiązywania porozumienia.

2. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi w całości lub części w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji.

3. Kwota niewykorzystanej dotacji podlega zwrotowi na rachunek budżetu Powiatu Kaliskiego, w terminie 7 dni od złożenia rozliczenia, o którym mowa w § 6 porozumienia.

4. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, o którym mowa w ust. 1 i 3, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

§ 8. Zwrot całości lub części dotacji w przypadkach określonych w § 7 porozumienia Przyjmujący dokona na rachunek budżetu Powiatu Kaliskiego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział w Kaliszu Nr 18 8404 0006 2008 0022 4510 0003.

§ 9. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 10. Porozumienie niniejsze może zostać zmienione lub rozwiązane za zgodą stron.

§ 11. Wszelkie zamiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14. Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Powierzający: Przyjmujący:

1) ........................................ ...................................

2) ........................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama