reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 Nr 217, poz. 1281) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm: z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92 poz. 753 z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) Rada Miejska w Krajence uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje sie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dniod dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2012
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Krajenka w 2012 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Krajenka, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Gładyszewie, oraz punkt adaptacyjny dla zwierząt w Wąsoszkach prowadzony przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence;

3) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Krajenka w miejscowości Wąsoszki 7.

4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Krajence;

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2012 roku.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krajenka realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych.

2) Wskazane gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 3 pkt 2.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących.

2) Urząd, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
STERYLIZACJA I KASTRACJA

§ . Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krajenka odbywać się będzie okresowo, według potrzeb.

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Straż Miejska i Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence, które umieszczają odłowione zwierzęta w Schronisku. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 3 pkt 2 Programu.

2. Po godzinie 15.30 zgłoszenia zwierząt bezdomnych należy zgłaszać osobie dyżurującej pod numer 672638586, czynny całodobowo.

§ 9. Bezdomne zwierzęta po wyłowieniu będą poddane następującym czynnościom:

1) ocena stanu zdrowia przez lekarza weterynarii w Schronisku (umowa z lekarzem weterynarii zostanie podpisana do końca marca 2012 roku),

2) szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,

3) sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.

§ 10. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po wyłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej

§ 11. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom po pokryciu kosztów, o których mowa w § 10.

§ 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 13. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Straż Miejska poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska.

Rozdział 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 14. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Krajenka.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2012 w kwocie 13 000,00 zł (Uchwała Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok).

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

WNCL

Butikowa firma doradcza wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama