reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/58/2012 Rady Miasta Obrzycko

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 11a ust 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miasta Obrzycko uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Miejski program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta Obrzycko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/58/2012

Rady Miasta Obrzycko

z dnia 28 marca 2012r.

Miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .

Rozdział 1.
Kierunki polityki Miasta Obrzycko wobec problemu bezdomności zwierząt domowych.

§ 1. 1. Określa się cele miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta Obrzycko,

2) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Obrzycko,

3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,

4) edukacja mieszkańców miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Realizacja założonych celów:

1) sukcesywne wyłapywanie z terenu miasta psów pozostawionych bez nadzoru, w sposób humanitarny i bezbolesny dla zwierząt,

2) pomoc w znajdowaniu opiekunów dla zwierząt,

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, oraz wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców
do dokonywania adopcji zwierząt,

4) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów,

5) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Obrzycko poprzez konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXV/119/2006 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Obrzycko),

6) edukacja mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt poprzez:

a) w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Obrzycko zachęcanie nauczycieli do włączenia treści programowych z zakresu ochrony środowiska i zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt,

b) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców w ramach działalności tego typu organizacji,

7) gospodarstwem rolnym, którego celem jest zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, na terenie miasta jest gospodarstwo rolne prowadzone przez Pana Bogdana Dziurleję,

§ 2. 1. Burmistrz Miasta Obrzycko przedkładając Radzie Miasta projekt budżetu Miasta Obrzycko będzie planował w nim środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. Wydatkowanie odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Burmistrzem Miasta Obrzycko, a podmiotem realizującym program opieki nad zwierzętami.

2. Burmistrz, przedkładając radzie projekt uchwały dotyczącej ustalenia corocznej wysokości opłat
od posiadania psa, zapewniać będzie mechanizmy finansowe, zachęcające mieszkańców do adopcji zwierząt bezdomnych oraz dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt jako najskuteczniejszej metody ograniczającej bezdomność zwierząt.
Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności psów

§ 3. 1. Realizacja programu bezdomności psów polega na:

1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Miasta Obrzycko, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt oraz wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt,

2) zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację oraz wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do jej wykonywania,

3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Obrzycka poprzez egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony zwierząt,

4) podaniu do publicznej wiadomości numerów telefonów, pod którymi wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta przyjmują informacje o bezdomnych psach, potrąconych przez pojazdy lub padłych w miejscach publicznych,

5) w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, prowadzone będzie wyłapywanie bezdomnych i pozostawionych bez nadzoru psów

6) podejmowaniu z ulic i dróg gminnych potrąconych lub padłych psów.

§ 4. 1. W celu wymienionych działań urząd wypełnia zadania ograniczenia bezdomności psów poprzez:

1) podpisanie umów z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się prowadzeniem schronisk, wyłapaniem i utrzymywaniem psów bezdomnych oraz zbieraniem z miejsc publicznych psów bezpańskich zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub rannych w wypadkach drogowych,

2) tworzenie bazy mieszkańców zainteresowanych adopcją psów,

3) poszukiwanie chętnych do adopcji poprzez stronę internetową,

4) tworzenie warunków do adopcji poprzez zwalnianie z opłat od posiadania psów co najmniej na dwa lata w przypadku adopcji psa ze schroniska, w którym pies został umieszczony przez Miasto Obrzycko,

5) prowadzenie działań promujących sterylizację lub kastrację psów, jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych.

Rozdział 3.
Formy przeciwdziałania bezdomności kotów

§ 5. 1. Realizacja programu dotyczącego problemu bezdomności kotów polega na:

1) zapewnieniu opieki bezdomnym kotom z terenu miasta, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli oraz dokarmianie, które przeprowadzać będą wolontariusze, a w szczególnych przypadkach pracownicy Urzędu Miasta: karma będzie rozkładana w czterech miejscach na terenie miasta i w ilości proporcjonalnej do zapotrzebowania, w okresie długo utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. mrozu.

2) zmniejszaniu populacji kotów poprzez sterylizacje i kastrację,

3) edukowaniu mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, w szczególności kotów
tzw. podwórkowych,

§ 6. 1. W celu realizacji wymienionych działań urząd wypełnia zadania dotyczące ograniczenia bezdomności kotów przez:

1) wyłonienie i podpisanie umowy z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się prowadzeniem schronisk
dla zwierząt, dowożeniem i przyjmowaniem kotów rannych w wypadku drogowym bądź pozostających w stanie nieleczonej choroby, leczenie zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie i przekazywanie do adopcji,

2) prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację kotów jako najskuteczniejszej metody walki z nadpopulacją zwierząt niechcianych,

2. Nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w celu realizacji wymienionych działań. Organizacje te mogą wypełniać zadania miasta dotyczące ograniczenia bezdomności kotów poprzez:

1) prowadzenie działań promujących sterylizację i kastrację kotów,

2) edukację mieszkańców miasta Obrzycko na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych Burmistrz Miasta może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

1) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacja zwierząt niechcianych,

2) promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

3) pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.

2. W celu realizacji zadań programu podpisana została umowa z firmą "Vet-Agro Serwis" z Trzcianki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama