reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/139/12 Rady Powiatu Kościańskiego

z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Kościański oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Rozdział 2.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 2. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu Kościańskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

2. W przypadku braku na terenie Powiatu Kościańskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, szkoły niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Kościańskiego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.

3. Powiat Kościański informuje organy prowadzące niepubliczne szkoły o wysokości w danym roku budżetowym miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej składa w Starostwie Powiatowym w Kościanie, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, pisemny wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej składa w Starostwie Powiatowym w Kościanie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, na który udzielana jest dotacja, informację o rzeczywistej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły niepublicznej, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa w § 3.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Kościanie w terminie do 20 stycznia następnego roku, roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku, gdy szkoła kończy działalność, rozliczenie przekazanej dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej część dotacji.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 6. Powiat Kościański może dokonywać kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, obejmującej:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 roku, Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki.

§ 7. Kontrole przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Kościanie na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) numer upoważnienia,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) określenie zakresu kontroli,

5) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

6) podpis i pieczątkę osoby udzielającej upoważnienia.

§ 8. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły niepublicznej.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę kontrolowanej szkoły i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej szkołę,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości,

7) opis załączników do protokołu,

8) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz odmowy jego podpisania i złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

9) podpisy osoby kontrolującej oraz przedstawiciela kontrolowanej szkoły.

3. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowaną szkołę odmawia podpisania protokołu , protokół podpisuje jedynie kontrolujący, dokonując w nim adnotacji o odmowie podpisania protokołu oraz dołącza pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania.

4. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych i realizacji ustaleń kontroli.

§ 9. 1. W terminie 7 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, Starosta Kościański sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu, powiadomić Starostę Kościańskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. Tracą moc:

1) uchwała Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 roku, Nr 33, poz. 697),

2) uchwała Nr XIV/142/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 roku, Nr 59, poz. 1192),

3) uchwała Nr III/20/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 roku, Nr 37, poz. 726).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady


Iwona Bereszyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/139/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/139/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/139/12
Rady Powiatu Kościańskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama