reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/87/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Gostkowo na terenie gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) / oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) / w związku z uchwałą Nr XXXIII/186/10 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farmy Wiatrowej Gostkowo na terenie gminy Miejska Górka oraz stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka przyjętym uchwałą Nr XXXVIII/286/01 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dn. 28 grudnia 2001 r. zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XI/55/07 z dn. 31 października 2007 r. oraz Nr IV/11/11 z dnia 26 stycznia 2011 r., Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Gostkowo, zwany dalej planem, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:

- w obrębie Gostkowo: zachodnia i północna granica obrębu Gostkowo do wschodniej granicy działki ew. nr 34, wschodnia granica działki ew. nr 34, odcinek łączący południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 34 i północno-wschodni narożnik działki ew. nr 256, wschodnia granica działki ew. nr 256, odcinek łączący południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 256 i północno-wschodni narożnik działki ew. nr 5062, wschodnia granica działki ew. nr 5062;

- w obrębie Rozstępniewo: wschodnia granica działki ew. nr 75, odcinek łączący południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 75 i północno-wschodni narożnik działki ew. nr 76, wschodnia granica działki ew. nr 76, wschodnia i południowa granica działki ew. nr 167;

- w obrębie Roszkówko: odcinek łączący południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 167 z obrębu Rozstępniewo i południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 4, południowa granica działki ew. nr 4, odcinek łączący południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 4 i południowo-zachodni narożnik działki ew. nr 246, zachodnia granica obrębu Roszkówko do granicy obrębu Gostkowo;

- z wyłączeniem terenu zurbanizowanego położonego na następujących działkach ewidencyjnych: 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13, 275, 286, 287, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 296, 297, 298, 303, 304, 306/1, 306/2, 311, 326 z obrębu Gostkowo.

2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczono na rysunku planu sporządzonym w skali 1 : 2 000.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) Załącznik nr 1 - rysunek planu będący integralną częścią uchwały,

2) Załącznik nr 2 - lista uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Gostkowo obejmująca uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miejskiej Górki oraz sposób rozpatrzenia tych uwag przez Radę Miejską w Miejskiej Górce,

3) Załącznik nr 3 - sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Miejska Górka oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Gostkowo, o którym mowa w §1;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 2 000 stanowiący Załącznik nr 1;

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar opisany w §1 ust. 1 przedstawiony na rysunku planu stanowiącym Załącznik nr 1;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające na danym terenie;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalone przeznaczenie inne niż podstawowe dopuszczone na warunkach określonych w planie;

7) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

9) jednostce wytwórczej zwanej dalej elektrownią wiatrową - należy przez to rozumieć budowlę wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przetwarzającymi energię mechaniczną wiatru na energię elektryczną;

10) farmie wiatrowej - należy przez to rozumieć jednostkę wytwórczą lub zespół tych jednostek wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia;

11) wieży elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć budowlę, będącą elementem składowym elektrowni wiatrowej, przymocowaną na stałe do fundamentu, który jest trwale związany z gruntem, a na niej umiejscowiona jest turbina wiatrowa - urządzenie przekształcające energię wiatru w energię elektryczną;

12) drodze publicznej - należy przez to rozumieć drogę w rozumieniu ustawy o drogach publicznych;

13) drodze śródpolnej - należy przez to rozumieć istniejącą drogę niebędącą drogą publiczną;

14) drodze technicznej - należy przez to rozumieć drogę projektowaną, niebędącą drogą publiczną, o szerokości minimalnej 4,5 m, łączącą drogi publiczne lub drogi śródpolne z terenem elektrowni wiatrowej;

15) tymczasowej drodze technicznej - należy przez to rozumieć niewskazaną na rysunku planu tymczasową drogę przewidzianą do realizacji na czas budowy elektrowni wiatrowej i likwidacji po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowej, łączącą drogi publiczne lub drogi śródpolne z terenem elektrowni wiatrowej;

16) tymczasowym placu montażowym - należy przez to rozumieć tymczasowy plac montażowy niewskazany na rysunku planu, przewidziany do realizacji na czas budowy elektrowni wiatrowej i likwidacji po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowej;

17) tymczasowym placu logistycznym - należy przez to rozumieć tymczasowy plac służący do magazynowania, składowania, przeładunku i eksploatacji elementów urządzeń elektrowni wiatrowych oraz niezbędnego wyposażenia technicznego, przewidziany do likwidacji po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowych;

18) strefie ochrony widokowej - należy przez to rozumieć obszar gdzie nie dopuszcza się lokalizacji elektrowni wiatrowych. Strefa ta wyznaczona została w odległości:

- 150 m od głównych osi kompozycyjnych,

- 500 m od obiektów kulturowych,

- 500 m od osi drogi wojewódzkiej nr 434;

19) strefie ochronnej gazociągu - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony wzdłuż gazociągu, po obu jego stronach, na którym występują ograniczenia w możliwości lokalizacji obiektów budowlanych i terenowych, w odległości 35 m na stronę od jego osi.

20) strefie ochronnej - należy przez to rozumieć obszar, gdzie nie dopuszcza się lokalizowania:

- budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w odległości 10 m od linii energetycznych 15 kV;

- wież elektrowni wiatrowych w odległości 45 m od linii energetycznych 15 kV;

21) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie ograniczające teren, na którym dopuszcza się wznoszenie wieży elektrowni wiatrowych oraz określonych w ustaleniach planu budynków i budowli.

§ 3. 1. Ustala się:

1) granicę obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) R - tereny rolnicze w tym wody powierzchniowe śródlądowe;

5) EW - tereny z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami technicznymi;

6) KD-GP - tereny istniejących dróg publicznych - głównych ruchu przyspieszonego;

7) KD-Z - tereny istniejących dróg publicznych - zbiorczych;

8) KD-L - tereny istniejących dróg publicznych - lokalnych;

9) KD-Sr - tereny istniejących dróg śródpolnych niezbędne do obsługi elektrowni wiatrowych;

10) KD-T - tereny projektowanych dróg technicznych;

11) ZL - tereny lasów;

12) granicę strefy ochrony widokowej 150 m od głównych osi kompozycyjnych;

13) granicę strefy ochrony widokowej 500 m od obiektów kulturowych;

14) granicę strefy ochrony widokowej 500 m od osi drogi wojewódzkiej;

15) strefę ochrony archeologicznej "W";

16) strefę ochronną gazociągu wysokiego ciśnienia;

17) strefę ochronną 10 m od linii energetycznych 15 kV bez dopuszczenia lokalizowania budynków przeznaczonych na pobyt ludzi;

18) granicę strefy ochronnej 45 m od linii energetycznych 15 kV dla elektrowni wiatrowych o r=56m;

19) granicę strefy 10 m od wód powierzchniowych śródlądowych;

20) granicę strefy ochronnej 220 m od gazociągu wysokiego ciśnienia dla elektrowni wiatrowych o r=56m.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala się, że budynki należy lokalizować w odległości min. 10 m od wód powierzchniowych śródlądowych, licząc od górnej krawędzi skarpy;

2) dopuszcza się przebudowę obiektów drenarskich i melioracyjnych zgodnie z wytycznymi ich zarządcy w przypadku ich kolizji z lokalizacją elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną;

3) ustala się możliwość swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego korzystania i wykonywania robót utrzymaniowych przez administratora.

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) ustala się, że obszar planu znajduje się w strefie ochrony archeologicznej "W";

2) ustala się, że zagospodarowanie terenu i prowadzenie prac budowlanych w zasięgu stref ochrony archeologicznej wymaga uzgodnienia z odpowiednim organem odpowiedzialnym za ochronę zabytków;

3) nakazuje się zawiadomienie organu odpowiedzialnego za ochronę zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych w granicach terenów wymienionych w ust. 1 i w razie potrzeby wykonanie dokumentacji archeologicznej oraz przeprowadzenie badań ratunkowych;

4) wprowadza się strefę ochrony widokowej zgodnie z §2 pkt 18).

§ 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się wykorzystanie, adaptację i modernizację istniejącej oraz lokalizację nowej infrastruktury technicznej i obiektów jej towarzyszących w obszarze całego planu z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL;

2) dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich kolizji z projektowanym zagospodarowaniem;

3) dopuszcza się w obszarze całego planu lokalizację sieci kablowych i napowietrznych oraz stacji elektroenergetycznych, w tym kubaturowych stacji transformatorowych;

4) dopuszcza się lokalizowanie linii energetycznych wysokich napięć WN w odległości większej niż 200 m od terenów zabudowy mieszkaniowej;

5) ustala sie, że urządzenia elektroenergetyczne powinny być projektowane w sposób zapewniający ich dostępność od drogi publicznej;

6) dopuszcza się lokalizację tymczasowych dróg technicznych, tymczasowych placów montażowych zgodnie z ustaleniami §2 pkt 15) i 16);

7) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu i poszczególnych terenów istniejącymi drogami publicznymi (głównymi, zbiorczymi i lokalnymi) oznaczonymi na rysunku planu symbolami KD-GP, KD-Z i KD-L zapewniające połączenia z układem zewnętrznym, jak również istniejącymi ogólnodostępnymi drogami śródpolnymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD-Sr oraz projektowanymi drogami technicznymi oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD-T zlokalizowanych na terenach prywatnych;

8) dopuszcza się poszerzenie istniejących lub budowę nowych zjazdów według przepisów odrębnych, z zachowaniem niezbędnych trójkątów widoczności, z zastrzeżeniem zapisów § 10 pkt 4) i 5);

9) dopuszcza się obsługę terenów oznaczonych symbolem R przez wydzielone ewidencyjnie drogi śródpolne;

10) ustala się nakaz zapewnienia dojazdów przeciwpożarowych i zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów tego wymagających na podstawie przepisów odrębnych;

11) dopuszcza się powierzchniowe odwodnienie dróg;

12) zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych w odległości 220 m od projektowanych i istniejących gazociągów;

13) ustala się nakaz uzgadniania działań związanych z realizacją wszelkiej zabudowy i infrastruktury technicznej w strefie ochronnej gazociągów z właściwym podmiotem odpowiedzialnym za jego eksploatację.

14) wprowadza się strefę ochronną zgodnie z §2 pkt 20).

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny rolnicze w tym wody powierzchniowe śródlądowe;

2) zakazuje się lokalizowania wież elektrowni wiatrowych;

3) zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

4) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, w tym masztów, słupów i wież o wysokości równej i wyższej niż 50 m npt po każdorazowym zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę;

6) dopuszcza się lokalizację infrastruktury, obiektów budowlanych i urządzeń technicznych niezbędnych do prowadzenia produkcji rolniczej o maksymalnej wysokości 12 m i maksymalnej powierzchni zabudowy 2000 m2;

7) dopuszcza się lokalizację tymczasowych dróg technicznych, tymczasowych placów montażowych oraz dróg technicznych łączących istniejące drogi z terenami EW;

8) dopuszcza się lokalizację tymczasowych placów logistycznych zgodnie z ustaleniami §2 pkt 17);

9) ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z § 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem EW:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny z lokalizacją elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogami technicznymi;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) przed realizacją elektrowni wiatrowych nakazuje się wykonanie:

- badań geotechnicznych,

- niezbędnej szczegółowej inwentaryzacji przebiegu linii elektroenergetycznych oraz urządzeń melioracyjnych i drenażowych,

- dokumentacji archeologicznej oraz badań ratunkowych zgodnie z ustaleniami §5 pkt 3);

4) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych, przebieg dróg dojazdowych i infrastruktury towarzyszącej zostanie określona na etapie projektu budowlanego;

5) ustala się maksymalną wysokość wieży elektrowni wiatrowej do 140 m n.p.t;

6) ustala się wysokość całkowitą wieży, o której mowa w pkt 5) wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu na nie większą niż 200 m n.p.t;

7) nakazuje się zgłaszać każdorazowo do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkie budowle o wysokości równej i wyższej niż 50 m npt przed wydaniem pozwolenia na budowę;

8) ustala się, minimalną odległość pomiędzy osiami pionowymi wież elektrowni wiatrowych na 300 m;

9) dopuszcza się lokalizację tymczasowych dróg technicznych, tymczasowych placów montażowych zgodnie z ustaleniami §2 pkt 15) i 16) oraz dróg technicznych łączących istniejące drogi z terenami EW;

10) ustala się minimalną odległość wież elektrowni wiatrowych od zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej oraz związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na 500 m licząc od osi wieży;

11) ustala się, że wieże elektrowni wiatrowych powinny posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenia przed emisją fal elektromagnetycznych, porażeniem prądem oraz powinny być wyposażone w znaki przeszkodowe;

12) zakazuje się wykorzystania konstrukcji wież elektrowni wiatrowych, jako nośnika treści reklamowych, z wyjątkiem oznaczeń graficznych producenta urządzeń;

13) dopuszcza się lokalizację tymczasowych placów logistycznych zgodnie z ustaleniami §2 pkt 17);

14) ustala się zasady zagospodarowania zgodnie z § 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 9. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny lasów.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga w rozumieniu §2 pkt 12);

2) ustala się klasę drogi - główna ruchu przyspieszonego;

3) ustala się dostępność komunikacyjną do terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP wewnętrznymi układami komunikacyjnymi połączonymi z tymi terenami poprzez drogi niższej kategorii, a w przypadku ich braku bezpośrednio z terenu KD-GP za pomocą zjazdów wskazanych na rysunku planu;

4) dopuszcza się ewentualną przebudowę włączeń z terenu KD-GP, na czas budowy elektrowni wiatrowych wyłącznie na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi;

5) dopuszcza się transport materiałów i elementów konstrukcyjnych na potrzeby budowy m.in. elektrowni wiatrowych, przekraczających dopuszczalną, określoną w przepisach odrębnych normę nacisku na oś pojazdu wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Z:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga w rozumieniu §2 pkt 12);

2) ustala się klasę drogi - zbiorcza;

3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu (minimum 20,0m);

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-L:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga w rozumieniu §2 pkt 12);

2) ustala się klasę drogi - lokalna;

3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu (minimum 15,0m);

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-Sr:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga w rozumieniu §2 pkt 13) niezbędna do obsługi elektrowni wiatrowych;

2) ustala się drogę o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej według rysunku planu (minimum 4,5m) jako dojazdy do terenów R, EW i KD-T.

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-T:

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - droga w rozumieniu §2 pkt 14);

2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu (minimum 4,5m).

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 15. Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. 121 poz. 1266 z 2004 r. ze zm.) przeznacza się grunty na cele nieleśne zgodnie z decyzją Ministra Środowiska ZS-W-2120-169-2/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.tr.057-602-15/12 z dnia 07 lutego 2012 r. według specyfikacji zawartych w przedmiotowych decyzjach.

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podjęcia niniejszej uchwały w wysokości 30%.

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 18. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2) Uchwała, której mowa w pkt. 1) podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.


Uzasadnienie

Uzasadnienie UCHWAŁY NR XVII/87/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 marca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma wiatrowa Gostkowo na terenie gminy Miejska Górka".

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie z przepisami:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

Rada Miejska w Miejskiej Górce w dniu 16 lutego 2010 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIII/186/10 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Farma wiatrowa Gostkowo na terenie gminy Miejska Górka".

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Burmistrz Miejskiej Górki przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W dniu 21 lutego 2011 r. Burmistrz Miejskiej Górki zawiadomił o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków. Rozpatrzył wniesione wnioski zarządzeniem nr 37/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.

W dniu 23 maja 2011 r. projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej przy Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.

W dniu 15 czerwca 2011 r. Burmistrz Miejskiej Górki udostępnił projekt planu organom i instytucjom celem opiniowania i uzgadniania. Do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych opinii i uzgodnień.

W dniu 28 sierpnia 2011 r. Burmistrz Miejskiej Górki ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie odbyło się w dniach od 05. do 28 września 2011 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami przeprowadzono w dni 07 września 2011 r. Uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu nie wniesiono.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją GZ.tr.057-602-15/12 z dnia 07 lutego 2012 r. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Minister Środowiska decyzją ZS-W-2120-169-2/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. wyraził zgodę na zmianę przeznaczeniu gruntów leśnych na cele nieleśne.

Dokumenty dotyczące czynności formalno-prawnych są zawarte w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Realizacja farm elektrowni wiatrowych przyczyni się do wzrostu udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Nastąpi również wzrost dochodów gminy spowodowany wzrostem podatków oraz wzrost dochodów mieszkańców czerpanych z tytułu dzierżaw gruntów. Wprowadzenie źródeł energii odnawialnej w Gminie Miejska Górka jest zgodne z założeniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego oraz przyjętymi przez Rzeczpospolitą Polską dokumentami Unii Europejskiej. Uchwalenie planu umożliwi dalszy rozwój Gminy oraz przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 16 marca 2012 r.
Zalacznik1.JPG

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 16 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/87/12
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 16 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama