| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 5 Wójta Gminy Pępowo; Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wykonania zadania między innymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Jednostką upoważnioną do koordynacji zimowego utrzymania dróg w Powiecie Gostyńskim z ramienia Zarządu Powiatu jest - Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu reprezentowany przez : Grzegorz Mayer -Dyrektor PZD Gostyń

§ 3.

1. Powiat Gostyński powierza, a Gmina Pępowo zobowiązuje się do wykonania usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego, zgodnie z wykazem odcinków dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg.

2. Przedmiot porozumienia obejmuje:

a) Odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych na podstawie uchwały nr 29/238/11 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 sierpnia 2011 r. - wykaz dróg wraz z mapą stanowi załącznik do porozumienia.

b) Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg i patrolu przeprowadzonego pod względem prawidłowości wykonanych prac.

c) Utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji niniejszego porozumienia wraz z obsługą.

d) Zapewnienie przez Gminę Pępowo we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do wykonania niniejszej usługi.

e) Zapewnienie przez Gminę Pępowo we własnym zakresie bezpośredniego połączenia telefonicznego z operatorem sprzętu zimowego.

3. Gmina Pępowo zobowiązana jest do informowania jednostki koordynującej -Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu :

a) o aktualnym stanie przejezdności dróg po przeprowadzonym patrolu

b) czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług nas poszczególnych odcinkach dróg

c) innych zdarzeniach zauważonych na drogach

4. Do dnia 30 października przed sezonem zimowym Gmina Pępowo przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie w dyspozycji sprzętu przewidzianego do realizacji porozumienia

§ 4.

1. Powiat Gostyński zapłaci Gminie Pępowo za wykonanie przedmiotu porozumienia kwotę ustaloną zgodnie ze stawkami określonymi w ustępie 2, jednak łącznie nie więcej niż 56.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).

2. Za wykonane usługi związanej z odśnieżaniem dróg Powiat Gostyński zapłaci Gminie Pępowo wynagrodzenie w następującej wysokości:

a) ciągnik z pługiem własnym do 100 KM kwotę 70,00 zł/h + 8% VAT

b) ciągnik z pługiem własnym powyżej 100 KM kwotę 100,00 zł/h +8% VAT

c) sprzęt ciężki (koparko- ładowarka, fadroma) kwotę 125,00 zł/h +8% VAT

d) ZUD -patrol (samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900cm3) - 0.8359 zł/km

§ 5.

Termin realizacji zamówienia: od podpisania porozumienia do 15 kwietnia 2012r.

§ 6.

1. Zakres usług stanowiący przedmiot porozumienia będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków atmosferycznych wymagający użycia sprzętu do odśnieżania.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy zimowego utrzymania będzie na bieżąco ustalany pomiędzy Gminą a jednostka koordynującą czyli Powiatowym Zarządem Dróg w Gostyniu.

3. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia na bieżąco dziennika dyżurów.

4. Gmina zobowiązuje się do wykonania zleconych prac przez jednostkę koordynującą PZD(każdorazowo określonych zakresem rzeczowym i ilościowym ) ściśle według standardów zimowego utrzymania dróg stanowiących załącznik do porozumienia .

§ 7.

1. Podstawą do rozliczeń będą wpisy z dzienników dyżurów oraz miesięczne zestawienie wykonanych prac sporządzonych przez gminę i zatwierdzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg.

2. Należność za wykonaną usługę zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych podanych w paragrafie § 4 pkt .2

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi załączony do faktury oryginał protokółu odbioru robót oraz zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez strony porozumienia

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę Pępowo w terminie 21 dni po jej doręczeniu.

§ 8.

Gmina Pępowo zobowiązana jest do oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (żółty sygnał błyskowy) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania.

§ 9.

Gmina Pępowo ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań w związku z wykonywanymi pracami, za szkody wywołanie swoim działaniem wobec osób trzecich i Powiatu Gostyńskiego a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 10.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację porozumienia są:

1) ze strony Powiatu Gostyńskiego:

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Grzegorz Mayer PZD - tel.603 636 298

- kierownik Obwodu Drogowego w Krobi Pan Janusz Plessner tel. 603 895 267.

2) ze strony Gminy - Jozef Grobelny - kier. grupy tech. tel. .....

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13.

Niniejsze sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej zez stron.

§ 14.

Porozumienie obowiązuje w sezonie zimowym 2011/2012.

Powiat Gostyński

Starosta


Andrzej Pospieszyński


Członek Zarządu


Jerzy Ptak

Gmina Pępowo

Wójt


Stanisław Krysicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »