| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5/468/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 7 marca 2012r.

stwierdzająca częściową nieważność uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kołaczkowo na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

postanowień § 7 uchwały Nr XIII/76/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kołaczkowo na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tut. Izbie w dniu 15 lutego 2012r. Rada Gminy Kołaczkowo powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska określiła zasady udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kołaczkowo.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadomiła Przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając jednocześnie termin badania uchwały na dzień 7 marca 2012 roku.

Rozpatrując sprawę na posiedzeniu w dniu 7 marca 2012 roku Kolegium Izby zważyło, co następuje.

Postanowieniem § 7 Rada uchyliła uchwałę Nr X/55/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. Kolegium Izby stwierdza, że uchwałą Nr 22/1859/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku Kolegium Izby stwierdziło o nieważności w całości postanowień uchwały Nr X/55/2011 Rady Gminy w Kołaczkowie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji. Zatem Rada uchyliła uchwałę, co do której wcześniej organ nadzoru stwierdził już nieważność.

Z uwagi na powyższe, stwierdzenie nieważności postanowienia § 7 uchwały jest zasadne.

Ponadto w § 1 ust. 3 Rada postanowiła, że "… oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi". Postanowienie to zawęża krąg osób wymienionych w art. 403 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska do ubiegania się o dotację. Przepis ten wskazuje bowiem oprócz gminnych osób prawnych również powiatowe osoby prawne, którym może być udzielana dotacja celowa. Rada uchwalając powyższe postanowienie pozbawiła powiatowe osoby prawne możliwości ubiegania się o dotację.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" w § 133 stanowi m.in., że uchwały organów oraz zarządzenia wydawane są na podstawie ustawy. Zatem przepisy rangi uchwały nie mogą ograniczyć kręgu podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy do ubiegania się o uzyskanie dotacji celowej.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »